Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2012 / 1’inci Uluslararası Madenci Konferansı’na Davet

1’inci Uluslararası Madenci Konferansı’na Davet

Uluslararası 1. IMC Hazırlama Grubu, 21-03-2012

 

 

 

Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar,

 

biz bu mektupla 1inci Uluslararası Madenci Konferansına katılmanıza davet ediyoruz. Kon­fe­rans, 1-3 Mart 2013te Peruda Arequipa kentinde düzenlenecektir.

Uluslararası Madenci Konferansı, Ağustos 2008’de (Almanya’daki) Gelsenkirchen kentinde ya­pı­lan 3’üncü Uluslararası Madenci Semineri’nde önerilmiştir. Bu 1’inci madenci konferansının amacı, sa­yısı dünya çapında yaklaşık 21 milyonu bulan madenciler arasında gelişen mücadeleci ve sınıf mü­cadelesini yürüten madenci hareketi içinde koordinasyon ve işbirliği gerçekleştirebilecek bir ör­gü­te çığır açmaktır.

Bu arada bir uluslararası hazırlama grubu oluşturulmuştur. Uluslararası hazırlama grubu sizleri ge­rek­li tar­tışma ve hazırlık sürecine katılmaya davet ediyor.

2008’de dünya ekonomik krizinin patlak verdiğinde uluslararası süper-tekeller madencilik ve enerji sek­törünü yeniden yapılandırma gayretlerini yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Amaç, rakipleri yok et­mek, ücretli emekçilerin ve doğal kaynakların sömürülmesini artırmak ve dünyanın her tarafını sa­ran şirket birleşmeleri yoluyla dünya pazarında hakim olan holdingler oluşturmaktır. Bu gelişme, ma­dencilerin, onların ailelerinin ve madencilik bölgelerinde yaşayan tüm milletin yaşam, hatta ma­den­cilikte faaliyet gösterildiği ülkelerin bütün halklarının yaşam koşullarının dahi vahim derecede kö­tü­leşmesine neden olacaktır. Birçok yöreler tümden tahrip edilmekte, nehirler zehirlenmekte; ulus­lararası emperyalist holdingler bütün ülkelerin yeraltı zenginliklerini çıkarıp sömürmekte, ham­mad­de kaynaklarını kendi denetimi altına almak için savaşlar sürdürmektedirler. Enerji ve ham­mad­de­ler ina­nıl­maz çapta heba edilerek doğal zenginlikler talan edilmekte; fosil yakıtların yakılması da, kü­resel ik­li­min insanlığı yok olma tehlikesine düşüren biçimde değişmesine büyük ölçüde katkıda bu­lun­mak­ta­dır. Başka yörelerde ise onbinlerce insan işsizliğe itilmekte; madencilerin çalışma ko­şul­la­rı yer yer keskin biçimde kötüleştirilmekte ya da maden ocaklarındaki iş güvenliği ihmal edil­mek­te, bu nedenle her yıl binlerce madenci kaza geçirip ölmektedir. İşçiler, kadrolu işgücü ile kiralık iş­çi (contractors) arasında ayrım yapılarak bölünmekte, şimdiye dek devlete ait maden ocakları özel­leş­ti­rilmekte, sonuç olarak madenciler çoktandır kazandıkları haklardan edilmektedir.

Geçtiğimiz 2011 yılında yüzbinlerce madenci Güney Afrika, Şili, Peru, Avusturalya, Endonezya, Po­lonya ve bazı başka ülkelerde daha yüksek ücretleri ve siyasal ve sendikal hakları ele almak için güç­lü grev ve başka mücadeleler yürütmüşlerdir. Bu mücadeleler sık sık var şiddetiyle yü­rü­tül­mek­te­dir; bir dizi ülkelerde devlet aygıtları madencileri öldürmek, yaralamak ve tutuklamaktan bile çe­kin­mediler. Madencilerin protesto eylemleri, ülkeler aşırı çapta yürütülen özgürlük ve de­mokrasi mü­cadelesinin bir parçası haline gelmiştir. Zaman zaman madencilerin mücadeleri çeşitli ül­kelerin si­yasi yaşamını etkilediler; başka ülkelerde, açık havada maden çıkarmak amacıyla in­san­la­rın kendi topraklarından kovulmasına karşı direniş gelişmiştir. Değişik ülkelerde yürütülen mü­ca­de­lerden ba­zı­ları aynı uluslararası madencilik holdinglerine yöneltilmektedir.

Bu bağlamda Peru’nun başkenti Lima’da 14-15 Mart günlerinde Uluslararası Madenci Konferansı Ha­zırlama Toplantısı düzenlenmiştir. Stefan Engel’in yanı sıra yaklaşık 30 madenci taban ör­gü­tü­nün ka­tıldığı toplantıda, 1. Uluslararası Madenci Konferansı‘nın destekleyip, 1, 2 ve 3 Mart 2013 günleri Peru’nun Arequipa kentinde düzenleme önerisi kararlılık ve coşku ile kabul edilmiştir.

Açıktır ki, madenciler ve madencilik yörelerinde yaşayan insanlar uluslararası çapta işbirliği yapıp ken­dilerine düşen sorumluluğu üstlenmelidir; tüm sömürülen ve ezilenlerin uğruna yaşamaya değer bir geleceği gerçekleştirmek amacıyla bu dünyadaki gelişmeler üzerinde etki yapsınlar diye. Ma­den­ci konferansı aracılığıyla madenci mücadelelerinde ülkeler aşırı çapta koordinasyon ve işbirliği sü­reci başlatılmak isteniyor; ki çeşitli ülke ve yörelerde yaşanan çok değişik tec­rü­be­leri top­lan­sın, üze­rinde fikir değiş tokuşu yürütülsün, mücadelelerin düzeyini yükseltilsin diye. Uluslararası da­ya­nış­ma büyük bir güçtür; madenci mücadelelerinin başarısı için de gereklidir.

Bu yüzden kendi örgütünüzde, Konferansa katılalım mı? Ne şekilde katılacağız? Konferansın amacı ve gidişatı hakkında hangi öneriler ve sorularımız var? Konferansta ne şekilde sorumluluk üst­le­ne­bi­liriz? v.b. konular üzerine karar vermenizi rica ederiz.

Bir de madencilerin, onların ailelerinin ve madencilik yörelerinde yaşayan halkın diğer örgütlerini de davet ediniz: kadın örgütleri, çevre örgütleri v.s.

Konferansla ilgili fikirlerinizi ve kararınızı bize 30 Nisan 2012 kadar bildirmenizi rica ederiz.

 

Uğur ola madenciler!

IPG adına

 

Stefan Engel

-uluslararası düzeyde baş koordinatörü-

__________________________________________________

Uluslararası 1. IMC Hazırlama Grubu

Büro: Schmalhorststraße 1c; 45899 Gelsenkirchen; Almanya

Telefon: ++49 (0) 209/ 36 17 42 32

e-mail: info@minersconference.org,

Homepage: www.minersconference.org

Document Actions