Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / 20. Savaşım Yılında MLKP'ye Katıl, Haklı İnsani Mücadeleye Omuz Ver, Onuru Ve Özgürlüğü Yükselt!

20. Savaşım Yılında MLKP'ye Katıl, Haklı İnsani Mücadeleye Omuz Ver, Onuru Ve Özgürlüğü Yükselt!

Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (MLKP), 5 Eylül 2014

Sınıfsız, Sömürüsüz, Cins Ayrımsız Ve Sınırsız Bir Dünya İçin Savaşıyoruz!
20. Savaşım Yılında MLKP'ye Katıl, Haklı İnsani Mücadeleye Omuz Ver, Onuru Ve Özgürlüğü Yükselt!

İşçiler, Kadınlar, Gençler, Emekçi Halklarımız!
Bütün varlığıyla devrimci amaçlarına sımsıkı bağlı partimiz 20. savaşım yılında.
10 Eylül 1994'te kurulan MLKP, 21. yüzyılın arifesinde yeryüzünde kapitalizmin mutlak egemenliğini ilan eden emperyalist burjuvaziye verilmiş cüretli bir devrimci cevaptı.
MLKP, halklarımızın inkarcı sömürgeci faşist diktatörlüğe başkaldıran özgürlük ve sosyalizm müfrezesiydi. İnkarcı sömürgeci faşist zulme ve kapitalist sömürüye bir meydan okuyuştu.
MLKP, Mustafa Suphi'lerin Deniz'lerin, Mahir'lerin, İbrahim'lerin yoldaşı, devrimci iradeyi, feda ruhunu ve devrimci cüreti yol eylemiş adanmış bir partiydi.
MLKP, komünist ve devrimci hareketteki ilkesiz ayrılıkçılık geleneğine, bölünmelere, parçalanmalara başkaldırıydı.
MLKP, grupçuluk kültüründen ve mezhepçi tarzdan devrimci kopuş, birleşik mücadele ve devrimci yoldaşlık bilinciydi.
MLKP, devrimi bekleyen, gelişmeyi esasen evrimci yoldan sağlamaya endeksli, diktatörlüğün izin verdiği sınırlar içinde ve izinli araçlarla politika yapan zihniyetten ve 74-80 dönemine damgasını vuran devrimci kendiliğendencilikten kopuşarak varoldu. Devrimi örgütleme hattında mevzilendi. Evrimci ve sıçramalı gelişimi ilerleyişin bütünsel özelliği olarak gördü. Siyasi ihtiyaçların gerektirdiği bütün mücadele araç ve biçimlerini kullanma, kaynaştırma çizgisi izledi. İçe, grubun ihtiyaçlarına dönük politik önderlik anlayışıyla arasına yüksek bir duvar çekti. Takvimsel günlerle sınırlanmadı. İzleyici, kaydedici, yorumcu olmadı. İşçilerin ve ezilenlerin sorunlarını, taleplerini, özlemlerini politik önderlik anlayışının odağında tuttu. Yalnızca hazır gündemlere müdahalede bulunmakla yetinmedi, gündem belirledi. Mücadelenin ön saflarında yer aldı, öncü parti olarak mevzilendi.

Kardeşler!
MLKP, devrimci eylemlerde, gözaltında kaybetme saldırılarında, savaş hazırlıklarında, ölüm oruçlarında, zindan direnişlerinde, işkencehanelerde, faşist düşmanla çarpışmalarda ölümü yenmeyi bilen kadın ve erkek savaşçıların feda ruhuyla mayalandı.
MLKP, ateş altında yürüyerek, devrimci değerlere uygun bütün mücadele araç ve biçimlerini kavganın hizmetine sokarak, politik mücadeleyi işçilerin ve ezilenlerin sorunları, talepleri, özlemleri temelinde yürüterek varlık hakkı kazandı.
MLKP, kendini amaçlaştırmaktan uzak durarak, devrimci idealleri daima kendinden yüksekte tutarak komünist niteliğini ve uluslararası devrimci perspektiflerini geliştirdi.
MLKP, kadın özgürlük mücadelesinde ve güncel demokratik taleplerde kendini ortaya koyarak, erkek egemen düzene karşı savaşımda kadın devrimi şiarına, politikalarına ve örgüt biçimlerine ulaşarak Marksist Leninist kimliğini pekiştirdi.

İşçiler, Ezilenler, Yoksullar!
MLKP, Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin özgün yolunu arayışın aklı ve eylemidir.
MLKP, 1995 Gazi ayaklanmasında ve 2013 Haziran ayaklanmasında ışıldayan hücum ruhu ve zafer perspektifidir.
MLKP, gözaltında kayıplarda ve sonraki bir çok örnekte somutlanan devlete ve egemenlere gündem dayatma tarzı, anlayışı, Sultanbeyli baskınında cisimleşen politik askeri savaşım zihniyetidir.
MLKP, üniversiteli gençliğin 4-5 Şubat 1996 isyanının, liseli ve üniversiteli gençliğin son 20 yıldaki pek çok öne atılışının öncülüğünü yapan genç komünist iradenin partisidir.
MLKP, İstanbul'u emperyalist nato'ya dar eden devrimci iddia ve devrimci kararlılıktır.
MLKP, inkarcı sömürgeciliğe karşı kampanyalardan politik askeri eylemlere, canlı kalkan pratikleri ve demokratik barış talepli mücadeleden ırkçı saldırı ve linç güruhlarına karşı eylemlere değin Kürt ulusal özgürlük mücadelesinde net bir duruş ve Kürdistan'da sosyalist yurtsever bir varoluştur.
MLKP, iş cinayetlerine karşı yükseltilen kavganın öncü bölüğüdür.
MLKP, kadın cinayetlerine karşı kurulan barikatın iradesidir.
MLKP, Rojava'da, Şengal'de yükselen bir birleşik devrim odağı, bir Kürdistani komünist seçenek, bölge devrimi iddiası ve enternasyonalizm çizgisidir.
MLKP, kaybedilmiş muharebelere değil, kazanılacak zaferlere kilitlenmenin, yenilgilere yenilmemenin klavuzudur!

Kardeşler!
Partimiz, öğrenmeye tutkulu, yenilenmeyi bilen, hataları, yetersizlikleri konusunda ferah, özeleştiri yeteneği gelişkin, başarma iddiası ve zafer kararlılığı yüksek bir devrim öğrencisi olarak Marksizm Leninizmden, sosyalizm ve dünya devrim deneylerinden, Türkiye ve Kürdistan devrimci mücadelelerinden ve de kitlelerden öğrenmeyi kendini üretme tarzının bir niteliğine dönüştürmüştür. 20 yıllık tarihi bunun örnekleriyle doludur.
Sınıf mücadelesini kavrayış, sömürenle sömürülen, ezenle ezilen, zenginle yoksul arasındaki çelişki ve mücadeleleri bu temelde ele alış, parti teorisi, strateji sorunu, mücadele araç ve biçimlerine bakış, kadın özgürlük savaşımı, ulusal özgürlük mücadelesi, birleşik devrimci ve demokratik mücadele ve enternasyonalizm zihniyeti, bölge devrimi perspektifi, tek tek ülkelerdeki devrimlerin kendini amaçlaştırmaması, dünya devrimi hedefinden kopmaması görüş açısı bunların başında gelir.
MLKP, Türkiye ve Kürdistan devriminin önderliğine hazırdır.
MLKP bölge devrimine önderlik iddiasında düşünsel hazırlığını yeni bir düzeye taşımış, bunun ilk pratik adımlarının dersleriyle donanmış bulunuyor.
Partimizin programı, stratejisi, örgüt yapısı, kadro niteliği her iki düzeydeki önderlik iddiamızın gereklerine cevap verecek yetkinliktedir.

İşçiler, Kadınlar, Gençler, Emekçi Halklarımız!
MLKP işçi sınıfının örgütlü ve öncü müfrezesi olarak, tüm ezilenlerin özgürlük ve demokratik haklar kavgasının bayrağı, sesi, iradesi ve yumruğudur. O nedenledir ki, parti güçlerimiz işçilerin, kadınların, gençlerin, kır ve kent yoksullarının, küçük esnafların, emekçi memurların, halklarımızın alevi bölüklerinin, antikapitalist müslümanların, lgbtilerin, Kürt halkımızın, Çerkes, Gürcü, Laz, Abhaz, Ermeni, Rum, Süryani, Ezidi, Arap, Boşnak, Roman ulusal topluluklarının faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe, erkek egemen devlete, sermaye düzenine ve emperyalizme karşı mücadelesinin içindedir, taleplerinin ve eylemlerinin omuzdaşı, emekçisi, öncüsüdür.
Zenginlerin, sömürücülerin, zalimlerin hizmetindeki polis ve ordu güçlerinin işçi ve ezilenlerin haklı mücadelelerine, zulme ve tecrite direnen özgür tutsaklara saldırılarına karşı, devrimci kitle şiddetine ve askeri mücadele biçimlerine dayalı savunma eylemleri örgütlemek partimizin boynunun borcudur.
Halklarımıza faşist terör uygulayanlardan, elini emekçilerin ve ezilenlerin kanına bulaştıranlardan, işkencecilerden, adaletsizlik çarkını çevirenlerden, muhbirlerden, halk düşmanı çetelerden hesap sormak partimizin boynunun borcudur.
MLKP, feda ruhu ve cüretle, adanmışlık ve yaratıcılıkla tüm bu konularda mücadele çıtasını yükseltme yolunda ilerleyecek, öncü ve önder partinin gerektirdiği güçlü bir iradeyle ve her tür bedeli ödeyerek özgürlük ve sosyalizm bayrağını dört bir yanda dalgalandıracaktır.
Partimiz, kendini işçi sınıfı ve emekçi insanlığın kapitalist kölelikten, her tür ulusal ve cinsiyetçi eşitsizlikten, cehalet ve mutsuzluktan, onursuzluk ve biçarelikten, zulüm ve aşağılanmadan kurtuluşuna adamıştır. Devrim, proletarya iktidarı ve diğer herşey bu kurtuluş için önemli, kaçınılmaz ve değerlidir. Fakat asla kendi başına amaç değildir. Amaç sömürüsüz, sınıfsız, toplumsal cins ayırımsız ve sınırsız bir insan kardeşliği dünyasıdır. Onurlu, özgür ve mutlu insanlıktır.
Adalet, özgürlük ve halklara eşitlik isteyen, insani ve özgür yeni bir dünya düşleyen tüm işçileri, kadınları, gençleri, emekçi köylüleri, aydınları, sanatçıları, bilim insanlarını, sporcuları, basın emekçilerini, emekçi memurları, yoksulları, işsizleri, emeklileri, 20. yılında partimizin saflarına katılmaya, yürüttüğü haklı devrimci savaşımı yaymaya, bilgi ve istihbarat aktararak, imkan sağlayarak, mali katkı sunarak, eylemlerine katılarak desteklemeye çağırıyoruz.
MLKP, 20. savaşım yılında daha büyük kavgalara atılmaya, devrim şehitlerinin ideallerini zafere ulaştırmak için tüm varlığını ortaya koymaya hazırdır!

Tek Yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!
Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!
Yaşasın Dünya Devrimi!


5 Eylül 2014
K. Gökdeniz
MLKP Genel Sekreteri


PDF

Document Actions