Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Proleter Mali Siyasetin bir Ofansifini Geliştirelim

Proleter Mali Siyasetin bir Ofansifini Geliştirelim

2. İCOR Dünya Konferansı Kararı, 01 Nisan 2014

ICOR ve tek tek ICOR-üyelerinin mali bağımsızlığı ICOR’un en başından başarılı bir şekilde inşasının teminatıdır. Bu mali bağımsızlığa, kardeş partilerin çalışmasını finanse ederek ideolojik, siyasi ve örgütsel bağımlılık ilişkileri yaratan Komintern’in uzun yıllardır alışkanlıklarından bilinçli ayrılma içinde mücadeleyle ulaşıldı. Hatta bazı partilerde parti üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü dahi kaldırılmıştı. (1) ICOR bugün, STK’lar, kiliseler, sosyal forumların konferansların, toplantıların vs. finanse edilmesi üzerinden politik etkide bulunma yaygın yöntemlerine karşı mali bağımsızlık ilkesini savunmalıdır.

Mali Bağımsızlığı ICOR’un markası haline getirelim

İşçi sınıfı ve kitleleri kendilerinden başka hiç kimse kurtarmayacaktır. Kitleler sömürü ve baskıdan kurtuluşa ancak, eğer bunu da kendi güçlerine dayanarak finanse ederlerse mücadeleyle elde edebilirler. Bu, kitlelerin, küçük-burjuva düşünce tarzı aracılığıyla da kitleler arasında nüfuz kazanan emperyalizmdeki rüşvet ve yolsuzluk sistemine karşı mücadelesi içinde kendilerini kurtarmak için eğitilmesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Buna karşın mali bağımsızlık ve kendi çıkarlarına bakmama ilkesi kitleler üzerinde özel bir çekim gücü oluşturmaktadır.

Güven iyidir, denetim daha iyidir”

Proleter muhasebe hesapları tutma “güven iyidir, kontrol daha iyidir” Leninist ilkeyi temel alıyor. İşçi sınıfı, denetim komisyonları tarafından gerçekleştirilen kontrole yabancı değildir. Sorumlu yönetimlerin üyeler ve kitleler tarafından denetlenmesi eskiden sosyalist partilerin revizyonist yozlaşmasından çıkan belirleyici bir sonuçtur. Tüm gider ve gelirlerin belgelendirilmesi yükümlülüğü tek tek örgütlerin ve onların çalışmalarının bir kontrol edilmesi değil, bilakis sadece ICOR içerisindeki ödeme işlemlerinin bir denetlenmesidir. Hesapların düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi hesapların alınan kararlar doğrultusunda doğru ve eksiksiz denetlenebilir olmasıyla ilgilidir.

Proleter mali ahlakı güçlendirelim!

Tüm deneyimler, bağımlı ülkelerdeki bağış vermeye hazır oluşun, kısmen emperyalist ülkelerinkinden daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Bizzat "kendimizin yok ki, ne verelim" düşünce tarzı sınıfa yabancı küçük burjuva bir anlayıştır. Tam da yoksulların en yoksulları arasında kısmen en iyi bağış sonuçları elde edildi. Bağış sonuçları kitle çizgisi ve kitlelerle ilişkinin böylesi bir ölçütüdür. Sistematik olarak bağış toplamalar ve doğru-düzgün (üye)-aidatlarını ödeme yoluyla bilinçli mali çalışma proleter mali siyasetin özellikleridir.

Gelir ve giderlerin diyalektik birliği

Karl Marks, gelir ve giderlerin diyalektik birliğini proleter mali çalışmanın başlıca ilkesi olarak formüle etti. ICOR’da her üye ve her seçilmiş organ bu diyalektik birliğinin gerçekleştirilmesiyle yükümlüdür. Tek tek örgütlerin farklı mali gücüne saygı duyulmasıyla birlikte gelir ve giderler birliği ilkesini dayanışma ilkesiyle birleştiriyoruz. Buna göre herkes kendi imkânlarına uygun bir şekilde bizzat kendisinin tespit ettiği bir katkıyı istisnasız vermekle yükümlüdür. Aynı zamanda mali güç farklılıkları bir denkleştirme sistemi ile farklı kıtalar arasında telâfi edilecektir. Bu, bağımlı kılma demek değil, bilakis ICOR içerisindeki güçlüler ve zayıflar arasındaki denkleştirmedir. Bunun temeli, her ne kadar bu şimdilik kısmen öz katılım biçiminde olsa da, ortak hedef kendi kendini finanse etmedir.

Büyüyen görevlerin kendi kendisini finanse etmesi için çok çeşitli inisiyatifler geliştirelim:

Kitleler arasında ofansif mali çalışma olmaksızın hiçbir siyasi etkinlik olmamalı

Ortak kampanyalarla bağlantı içinde bağış toplanmalıdır

Kitleler arasındaki çalışmanın her biçiminde sistematik bir şekilde bağış toplama

ICOR için ittifak çalışması ve sürekli bağış vericiler kazanma

Maddi destek ile (sanatsal el işi üretimi, konferans ve toplantıların konaklama ve iaşe işleri vs) ICOR-inşasını teşvik etmek için kitleleri harekete geçirme

Subotnik-Hareketleri örgütleme

ICOR’un sağlam bir şekilde finanse edilmesi için uzun süreli bir mal ticaretinin inşası

PDF

----------------

(1) “Lenin, partinin kendi üyelerinin araçlarıyla varlığını sürdürmek zorunda olduğu herkes tarafından kabul edildiğinden, maddi destek sözcüklerinin kayıt altına alınmasında ısrar eder. Siyasi bir partinin yaratılmasında ahlâkî düşünceler çıkış noktası alınamaz.” (Lenin, Eserler, cilt 41 (tamamlayıcı cilt), s. 66, parti tüzüğünün açımlanmasındaki açıklamalar, Alm.)

Document Actions