Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / ICOR 3. Dünya Konfernası Sonuç Bidirgesi

ICOR 3. Dünya Konfernası Sonuç Bidirgesi

ICOR 3. Dünya Konfernası, Kasım 2017


I. 2010'da kurulan devrimci dünya örgütü ICOR'un 3. Dünya Konferansı,
2017 sonbaharında Avrupa'da gerçekleşti. Konferansta 28 ülkeden 31 üye
örgütün delegasyonlarıyla birlikte 5 misafir delegasyon yer aldı. Gerici
vize uygulamaları ve/veya ülkelerindeki ağır baskı koşullarından dolayı
bazı delegasyonlar konferansta yer alamadı.
II. Uluslararası Koordinasyon Komitesi (ICC) tarafından önerilen gündem
ve kurallara dair işleyiş önerisi tüm katılımcılar tarafından kabul
edildi. Almanya MLPD'den Yoldaş Monika (ICOR Ana Koordinatörü) ile
birlikte dört Kıta Koordinatörü oybirliğiyle divana seçildi. Konferans,
6 ülkeden 75 yoldaştan oluşan Uluslararası Organizasyon Ekibi tarafından
başarılı bir şekilde organize edildi.
III. 2. Dünya Konferansı'ndan beri ICOR nicel ve özellikle de nitel
olarak büyüdü; şu an içersinde 42 ülkeden 50 üye örgüt bulunmaktadır. Bu
süre boyunca, Kürt halkıyla Dayanışma Paktı, Kobane için ICOR Tugayları,
ICOR'un Ekim Devirimi'nin 100. yılı kampanyası ve Kıta
Koordinasyonları'nın yaptıkları çalışmalarla bağlantılı olarak pek çok
yeni ilişki gelişti. ICOR artan etkisiyle oturmuş devrimci bir yapı
haline geldi ve gerek örgütsel olarak gerekse de ideolojik-politik
olarak olgunlaşmaya devam etmektedir. Karşılıklı güvene dayalı ilişkiler
daha derin bir nitelik kazandı; bu, tüm mevcut ideolojik-politik
farklılıklara rağmen yüzünü geleceğe dönen bir proleter tartışma
kültüründe kendini gösterdi. Konferans, tüm ICOR üyelerini bağlayan bir
gerekliliği, tüzükte belirtildiği şekliyle “ karşılıklı öğrenmenin ve de
saygı çerçevesinde birlikte iş yapmanın, ortak mücadele için
zorunluluğu” gerçeğini vurguladı.
IV. Konfernasın ilk günü, Ana Koordinatör tarafından sunulan ICC giriş
konuşmasıyla başladı ve sonrasında ekonomik ve politik durum ile
birlikte konferansın görevlerine dair tartışmalar üzerinde yoğunlaştı.
İkinci günde, delegelerin hazırlığı için kendilerine önceden iletilmiş
olan ICC faaliyet raporu üzerine yoğun bir tartışma yürütüldü. ICC
faaliyetleri oybirliğiyle geleceğe yönverici olarak tanındı ve rapor,
canlı ve de kısmen anlaşmazlıklara sahne olan bir tartışmanın ardından
oybirliğiyle kabul edildi.

Önemli sonuç ve değerlendirmeler şu şekilde:
a) Emperyalist dünya sisteminin kriz eğilimi önemli ölçüde derinleşti.
Emperyalist dünya sisteminin tüm temel çelişkileri yoğunlaştı.
Emperyalist dünya sisteminin istikrarından söz etmemiz hiçbir şekilde
mümkün değildir.
b) Uluslararası durum geniş kapsamlı değişikliklere uğradı. Emperyalist
güçler arasındaki  güç ilişkilerinde önemli kaymalar meydana geldi.
Bugünün emperyalist dünyası çok kutupludur. ABD emperyalizmi halen en
güçlü emperyalist süper güç ve savaş kışkıtıcısıdır. Aynı zamanda Çin
gibi, bu üstünlüğü kalıcı bir etkiyle sarsan başka emperyalist süper
güçler gelişmektedir. Emperyalistler arası çelişkiler açık bir şekilde
artmıştır. ICOR partileri ve örgütleri tereddütsüz ve tutarlı bir
şekilde halkların düşmanları olarak tüm emperyalist güçlere ve ABD
emperyalizmine karşıdırlar; emperyalist ülkelerde, kendi devletlerini
ana düşman olarak görmektedirler.
c) Konferans, emperyalist dünya sistemindeki değişikliklerle ilgili
teorik genellemeyi kapsamlı bir şekilde tartıştı. Bu bağlamda MLPD'nin
yeni emperyalist ülkelerin ortaya çıkması tezi üzerine yapılan ihtilaflı
tartışma ana gündemlerden birini oluşturdu. Konferans bu tartışmanın
devam etmesi gerektiğini kabul etti. Emperyalizm ve gelişimi hakkında
yapılacak kitlesel bir tartışma için zaman yeterince olgunlaşmıştır.
d) Emperyalistler arası çelişkilerin yoğunlaşmasını yansıtan tehlikeli
savaş kazanları, Kore'de, Ukrayna'da, Güney Çin Denizi'nde, Suriye ve
Ortadoğu'da (Batı Asya) kaynamaktadır ve bu durum dünya barışını ciddi
şekilde tehdit etmektedir. Konferans, ABD emperyalizminin ve
müttefiklerinin Kore, Venezuela ve Küba halklarına karşı saldırganlığını
ve aynı zamanda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti ve Küba'ya olan saldırılarını kınamaktadır. Bu
durum, ICOR'un bu ülkeleri sosyalist kabul ettiği veya onlara yönelik
eleştirilerinin olmadığı anlamına gelmez.
e) Mevcut barış hareketinin bazı kesimleri Rusya'yı bir müttefik ve
hatta bir barış gücü olarak görmektedir. ICOR Konferansı bu durumu Rus
emperyalizmine destek olarak tanımlayarak eleştirir. Konferans, ICOR'un
sosyal-şovenizmle arasına net bir çizgi çekmesi gerektiğini onaylar.
f) Afrika'da – halen Mali, Nijer ve Burkina Faso'da – Amerikan ve
Fransız emperyalist askeri güçleri halklara karşı saldırgan bir savaş
yürütmektedir. Bunlar ikiyüzlü bir şekilde islamcı gruplarla savaşma adı
altında Belçika, Alman ve Hollanda askeri birlikleri tarafından
desteklenmektedir. Gerçek amaçları üstünlüklerini ve de yeraltı
kaynaklarının (aslen uranyum) yağmalamayı sürdürmektir.
g) Konferans, sayısı giderek artan milyonlarca mülteci gerçekliğini,
emperyalist istikrarsızlığının bir sonucu olarak görür. Mültecilere
yönelik baskıyı kınar. Özellikle de komşu ülkelere müdahale eden
Hindistan hükümetinin mevcut eylemlerini kınar. Bu durum, hali hazırda
Myanmar tarafından baskıya uğrayan Rohingyalıların daha da ezilmesine
yol açmıştır.
h) ICOR 3. Dünya Konferansı, Filistin halkıyla ve onun devrimci
güçlerininin mücadelesiyle olan dayanışmasını belirtir ve desteğini
sunar. ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki mızrak başı olarak Siyonizmi ve
Filistin halkına karşı işlenen Siyonist suçları açıkça kınar.
i) ICOR 3. Dünya Konferansı, Ekim Devrimi'nden 100 yıl sonra, kadınların
halen eşitlikten uzak olduğunu, onların korkunç patriyarkal ve toplumsal
baskıyla birlikte iki yönlü sömürüye maruz kaldığını ifade eder. Pekçok
ülkede kadınlar, kadın cinayetleri, tecavüz, yoksulluk ve yetersiz
haklar karşısında ayaklanmaktadır. ICOR örgütlerindeki kadın ve
erkekler, kadın özgürülüğü mücadelesini kendi görevleri olarak görürler.
j) Konferans, ICOR'un küresel çevre felaketine karşı mücadeledeki
duruşunu ve rolünü onaylar. Emperyalist hükümetlerin sağa doğru
kayışının, çevre sorununa da etki ettiğini belirtir.
k) Emperyalizmin gerici karakteri hem devlet içi hem de devletlerarası
bağlamda giderek daha belirgin hale gelmektedir. Hükümetlerde uluslarası
bir sağa kayış olmaktadır. Dünya, ABD'deki Trump hükümeti gibi açıkça
gerici, milliyetçi ve proto-faşist hükümetlerin kurulmasına sahne
olmaktadır. Sözde 'terör karşıtı' mücadele kapsamında faşistleşme
gelişmekte; ırkçı, proto-faşist ve hatta faşist partiler güçlenmektedir.
Bu durum, emperyalistlerin, emperyalist sistemin daha
istikrarsızlaşmasının karşı yeni krizleri önlemeye, özellikle de
devrimci gelişmelerin önünü kesmeye yönelik  girişimidir.
l) ICOR 3. Dünya Konferansı, hükümetlerin sağa kayışını ve
ultra-gericilikten faşist güçlere kadar bir kesmin güçlenmesinin oldukça
ciddi olduğunu değerlendirir; çünkü sadece bu nedenle olmamakla birlikte
bu kayış, kitleler arasında sosyal kutuplaşma içinde sağcılaşma
eğilimini güçlendirmektedir.
m) Ancak, aynı zamanda, emperyalist politikalar dünyada artan bir
huzursuzluğa yol açmaktadır. Çoğu delegasyon, uluslararası sanayi
proleteryasının zorlu mücadelelerinin, ayaklanmaya benzer kitle
mücadelelerinin ve emperyalist savaş tehlikesine karşı protestoların
çoktan gerçekleşmekte olduğunu bildirmektedir. 3. Dünya Konferansı
kendini beklenmedik olaylara, isyanlara, sınıf ve kitle mücadelesinde
ciddi sıçrayışlara ve ulusal kurtuluş, demokrasi ve özgürlük
mücadelelerine hazırlamaktadır. Bu mücadeleler, ancak öznel koşullarda,
bilinç inşasında, sınıf bilinicinin arttırılmasında dikkate değer bir
güçlenme varsa sosyalizm perspektifi kazanacaktır. Giderek artan sayıda
insan toplumsal alternatif sorusunu yükseltmekte ve buna bir cevap
verilmek zorundadır.
n) Bu gelişme taleplerin de artışına yol açmaktadır, ama aynı zamanda
ICOR ve üye örgütleri için yeni imkanlar da yaratmaktadır. Her ülkede
kitlelerle sıkı bağları olan, güçlü devrimci Marksist-Leninist
partilerin inşası ve onların ICOR'daki birliği öznel faktörün
geliştirilmesindeki en önemli önceliktir.
o) 3. Dünya Konferansı Rojava'yı ve onun demokratik hükümetini
desteklemektedir. Yakın zamanda, Rakka, YPG öncülüğündeki Suriye
Demokratik Güçleri tarafından katil IŞİD (DAİŞ) çetelerinden kurtarıldı.
Kürt hareketini emperyalizmin Rojava'nın devrimci yönünü etkileme
girişimlerine karşı destekliyoruz; ICOR ve Kürt özgürlük hareketi
arasındaki Dayanışma Paktı'nın canlı tutulmasına devam edeceğiz.
p) 3. Dünya Konferansı İspanya'dan PML-RC'li devrimcilerin, partileri
Kürt ulusal ve demokratik mücadelesine katılmalarından sonra emperyalist
İspanya devleti tarafından tutuklanması ve yargılanmalarını protesto
eder ve onlarla dayanışmasını ifade eder. Onların derhal
salıverilmelerini talep ediyoruz.
q) İspanyol PML-RC'li devrimcilerin durumunda ve gelcekte diğer devrimci
parti ve örgütlere yönelik olası kitlesel baskılara karşı ICOR dünya
çapında eylem günleri düzenleyecektir.
r) Aynı zamanda, iki buçuk yıldır tecrit koşullarında tutulan 10 ATİK'li
sosyalistlere dayanışmamızı ifade ediyor, onları hedef alan Münih'teki
TKP/ML davasını protesto ediyoruz.

V. ICOR 3. Dünya Konferansı ortak iradeyle aşağıdaki 10 maddeyi 4. Dünya
Konferansı'na kadar önümüzdeki yılların çalışma programı olarak kabul eder:

1. Emperyalizm ve gelişmeleri hakkında parti ve örgütlerin anlayışını
derinleştirmek ve kitleleri aydınlatmak üzere ideolojik-politik
inisiyatif alma: metinlerin yayınlanması, internet sitesi tartışması,
kıtasal ve bölgesel düzeyde seminerler.
2. Devam eden çalışmalarda ICOR kararının takibi – ortak mücadele
günleri ve karşılıklı deneyim paylaşımı; ülkelerdeki parti inşası ve
sınıf mücadelesi üzerine internet sitesine aylık raporlar; aktif kıtasal
faaliyet; gerçek pratik koordinasyon ve ortak çalışmaya yönelik
koordinasyonun güçlendirilmesi ve sıkılaştırılması; ICOR çalışması için
daha fazla güç ayırma, çeviri, ofis işleri, internet sitesi vb. İnternet
sitesinin geliştirilmesi, içerik ve dil çeşitliliğinin attırılması.
3. Dünya gençliğinin örgütlenmesi için girişimde bulunulması; deneyim
paylaşımı ve ICOR örgütlerinin gençlik birliklerinin ortak çalışması;
ICOR örgütlerinin saflarından devrimci modellerin yayılması. Gerekli
olduğunda yeni uluslararası tugaylar oluşturulması ve Afrika gençlik
konferansı düzenlenmesi.
4. Kıtalarda parti inşasında görüş ve deneyim paylaşımının arttırılması.
5. ICOR yeni örgüt ve partiler kazanılması ve onların ICOR'un çalışma
yöntemlerini ve ilkelerinin tanıştırılması.
6. Özellikle artan savaş tehlikesine, hükümetlerin sağa kayışına, devlet
aygıtlarının faşistleşmesine, ırkçılığa ve şovenizme, tehditkar çevre
felaketine karşı; demokrasi ve özgürlük mücadelesi, artan zulüme karşı
sarsılmaz dayanışma, işçi sınıfı mücadelesine destek, kadın hakları
mücadelesi, antifaşist faaliyetler için güçleri ortaklaştıran
anti-emperyalist, antifaşist birleşik cephe için girişimde bulunulması.
7. Görüşmeler, dünyasal, kıtasal, bölgesel veya ülkesel çapta pratik
faaliyetin başlaması ve güven inşası.
8. Mali bağımsızlığı güçlendirmek; kıtalar da kendi faaliyetlerini
finanse etmeye çabalamak zorundadırlar; düzenli üyelik katkısı ödemeleri
ve bunların arttırılması; ICOR için bağış faaliyetleri ve turizm,
elişleri vb. yaratıcı mali projeler.
9. Dünya Köylüler Konferansı'nın dünya çapında bir toplantı olmasının
teşviki ve konferansın dayanışma içinde uluslararası finansmanıyla
birlikte Uluslararası Madenciler Konferansı'nın, Uluslararası Otomotiv
İşçileri Konferansı'nın ve yerel tabanlardan kadınların Dünya Kadın
Konferansı'nın teşviki.
10. Güncel önemli konularla ilgili bildirgelerle ICOR'un güncel duruşunu
belirlemek. Karar alma sürecinin hızlandırılması.
11. ICOR sosyalizm için savaşır. Bu, sol, devrimci ve sosyalist
alternatif tüm dünyada destek kazanmalıdır, çekiciliğini kat kat
arttırmalıdır ve gelceğin projesi olarak kitleleri ikna edip ilham
vermelidir.
VI. MLKP Türkiye/Kürdistan, Asya KKK (Kıta Koordinasyon Komitesi) ile
yakın işbirliği ve aynı zamanda Afrikalı örgütlerle yakın temas içinde,
ICOR'un Ortadoğu'da inşası için sorumlu olarak belirlenmiştir. Bu
görevle MLKP, UKK (Uluslararası Koordinasyon Komitesi) toplantılarına
konuk olarak katılacaktır.
VII. Konferans, mali raporu onayladı ve denetçilerin raporunun ardından
muhasebeyi yapan Mali Sorumlu azledildi. Rapor, mali bağımsızlık
ilkesinin gün geçtikçe daha iyi gerçekleştirildiğini açıkça ortaya
koymuştur. Ancak, gelecek görevler, devasa zorluklarla dolu ortak mali
faaliyetlerin gerçekleşterilmesi anlamına gelmektedir!
VIII. 3. Dünya Konferansı, sağlık sebebiyle 2016'da UKK'den çekilen
yoldaş Stefan Engel'i onurlandırdı. Uzun süredir sürdürdüğü Ana
Koordinatörlük görevinde anlamlı ve ileri görüşlü bir şekilde ICOR'un
kuruluşunu, onun inşasının ilk yıllarını, ideolojik-politik
yapılanışını, pratik ortak faaliyetini ve koordinasyonunu, ve onun uzak
görüşlülüğünü, ilkelerini ve tartışma kültürünü şekillendirdi.
IX. ICOR 3. Dünya Konferansı şu bildirgeleri kabul etti:
Rojava Devrimi'yle dayanışma!


Erdoğan diktatörlüğüne karşı direnişle dayanışma!

 

Filistinle dayanışma!


Devrimci savaşçı Georges Ibrahim Abdullah ile dayanışma!


Fas'taki politik tutsaklarla dayanşma!


Katalunya emekçi halkıyla dayanışma!


İranlı işçilerle dayanışma!


ICOR Ana Koordinatörü Monika Gä rnter-Engel ile dayanışma!


Rohingya halkıyla dayanışma!


Venezuela halkının mücadelesi faşizmi durdurdu!


Emperyalizme ve Hindu faşizmine karşı savaş- halk hareketini inşa et!
Naxalbari ayaklanmasının 50. yılı üzerine bildirge Bağımsız sol bir güç için!


Yeni bir kalkınma paradigması için!


Konferans tüzükte kıta temsilcilerinin UKK'ye seçimiyle ilgili kıtaların
çalışmasını ve haklarını güçlendirecek küçük değişiklikler yaptı.


X. Konferans, yeni UKK ve de yeni Denetim Kurulu'nu seçti. Yoldaş Monika
Gärtner-Engel, (MLPD, Almanya) Ana Koordinatör, Yoldaş Sanjay Singhvi
(CPI/ML Red Star, Hindistan) Koordinatör Yardımcısı olarak belirlendi.
XI. 3. Dünya Konferansına yaratıcı, samimi, yapıcı ve de eleştirel ve
özeleştirel tartışmalar damgasını vurdu. Konferans tam bir dayanışma
içersinde, katılımcılar arasındaki karşılıklı devrimci güveni önemli
oranda büyüten bir havada geçti.
Ekim Devrimi'nden 100 yıl sonra ICOR, Lenin'in şu sözünü çalışmaları
için bir ölçüt olarak alacaktır:
“Enternasyonalizm eylemi içerir; sözleri, dayanışma ifadelerini ve
bildirgleri değil.”

PDF olarak indir

Document Actions