Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Kobanê Sağlık Merkezi İçin Bağış Çağrısı

Kobanê Sağlık Merkezi İçin Bağış Çağrısı

ICOR, ICC, (turkish version), 25.06.2018

 

Direniş kenti Kobanê’nin ekolojik yönden yeniden inşa edilişine sen de katıl!

 

15 Eylül 2015 tarihinde IŞİD teröristleri, Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türk hü­kü­me­ti­nin des­teğiyle Ko­banê’ye saldırıya başlamıştı. Halk Savunma Birlikleri’nin sa­vaş­çı­la­rı eşit olmayan şartlar altında ay­lar­ca var güçleriyle Rojava’da yeni bir hayat kur­ma çabalarını sa­vun­muşlardı. Sonuçta IŞİD, Halk Savunma sa­vaşçılarının kah­ra­man­lı­ğı sayesinde yenilgiye uğratılmış ve Ko­ba­nê kenti, şu anda dünyanın en ileri de­mok­rasi ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline gelmiştir.

 

Fakat Rojava’daki devrimin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeler durmaksızın de­vam etmektedir. Şim­di de, özellikle Türk devletinin Afrin’e yönelik çoktandır ha­zır­la­dığı ve ar­tık ger­çek­leştirdiği sal­dı­rı gösteriyor ki, uluslararası dayanışmanın ör­güt­len­mesi daha da ive­di bir görev olmuştur! Çün­kü Rojava’da eşitlik ve özgürlük te­me­lin­de yeni bir hayat kur­ma ça­lışmaları, tüm en­gellere rağmen devam etmektedir.

ICOR baştan beri bu devrimin yanında yer almış, onu desteklemiştir. Kobanê’de bir sağ­lık mer­ke­zi inşa projesinin gerçekleştirilmesi, bu pratik dayanışmanın simgesidir. Bu pro­je, 2015 yılında 10 ül­ke­den gelen ve ücret almadan çalışan 177 tugay üyesi, yer­li inşaat iş­çi­le­riy­le birlikte ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu arada sağlık merkezi doğum mer­ke­zi haline getirildi. O gün­ler­den bu yana artık 4000’­den faz­la çocuk dünyaya gel­miş­tir.

Şimdi sağlık merkezini ekolojik açıdan geliştirmek gerekiyor. Bölgede elektriği özerk ola­rak ve eko­lojik bir biçimde temin eden bir sistem kurmak çok önemli bir hedeftir. Ko­banê Sağ­lık Mer­ke­zi sorumluları da bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba gös­te­ri­yor; bu yolda ilk adım­lar atılmıştır. Sağlık mer­kezi, yüksek kaliteli bir fotovoltaik sis­te­minin kurulmasından son­ra bölgedeki elektriği ekolojik ve ilerici bir biçimde temin et­me­nin örneği durumuna ge­le­cektir. Biz bu projenin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne katkıda bu­lunmak istiyoruz; dolayısıyla bir kez daha bağış topluyoruz. Solidarität In­ter­na­tional [Uluslararası Dayanışma] ör­gü­tü­ne bağlı Ökologische Initiative Ro­ja­va [Rojava Eko­lojik Girişimi] fotovoltaik ci­haz­la­rı ve ısı yalıtımı gereçleri için şim­di­ye kadar 60.000 € bağış top­la­mış­tır. Çalışmaların ta­mam­lan­ma­sı için 45.000 €’luk bir miktara daha gereksinim duyulmaktadır.

Biz ICOR olarak uluslararası dayanışmayı, şimdiye kadar olduğu gibi örnek biçimde ger­çekleştireceğiz.

Bu­nun için herkesi yaratıcı eylemler, etkinlikler ve toplantılar yapmaya çağırıyoruz ki böy­lece bu da­yanışmadan bir şeyler öğrenilsin, proje kamuoyuna tanıtılsın ve bağış top­lan­sın istiyoruz.

Her katkı önemlidir!

 

Bağış hesabı:

Solidarität International e.V.“:

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank)

Gönderici notu: „Ökologischer Wiederaufbau Kobanê“

 

Verdiğiniz bağışlar yalnız Kobanêdeki sağlık merkezinin geliştirilmesi için kul­la­nı­la­cak­tır!


PDF olarak indir

Document Actions