Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Rojava / Kuzey Suriye’ye çıkarılan faşist saldırı savaşına derhal son verilsin! Afrin yaşayacaktır!

Rojava / Kuzey Suriye’ye çıkarılan faşist saldırı savaşına derhal son verilsin! Afrin yaşayacaktır!

(Turkish) ICOR, 31.01.2018

Faşist Erdoğan rejimi 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin ve Rojava / Kuzey Su­ri­ye’­nin birçok başka bel­de­si­ne karşı yeni savaş cephesini açmıştır. Bu saldırı so­nu­cu, bütün dünyaya yayılabilen yeni bir savaş ocağı ortaya çıkmıştır.

ICOR 3. Dünya Konferansı Sonuç Bildirgesi şunun altını çizmiştir:

Kürt hareketini emperyalizmin Rojava’nın devrimci yönünü etkileme gi­ri­şim­le­rine karşı des­tek­li­yoruz. ICOR ve Kürt özgürlük hareketi arasındaki Da­ya­nış­ma Paktı’nın canlı tu­tulmasına de­vam edeceğiz.“

SDF (Kürt güçlerinin önde geldiği Syrian Democratic Forces / Suriye De­mok­ra­tik Güç­le­ri) ge­ri­ci, kökten dinci ve faşist örgütü IŞİDe (“Irak Şam İslam Dev­le­ti Kobanî ve Rak­ka yörelerinde ağır darbeler in­dir­miş­tir. Şimdi de em­per­yalistler ara­sında, nü­fuz böl­gelerinin paylaşımı hak­kın­da varolan çe­liş­ki­ler gelişmektedir. ABD, AB, İs­ra­il, Rusya, bir de Türkiye, İran ve Suudî Arabistan, Yakın ve Or­ta Doğu üze­rindeki ha­ki­mi­yet ka­zan­ma kav­gasındadırlar.

Türkiyenin hedefi, tüm Rojavada boylamasına 30 km genişliğindeki bir sınır ko­ridoru kur­mak­tır. Başarırsa bölgenin bütün büyük kentleri Türkiyenin de­ne­ti­mi altına düşer. Türkiye’nin ar­ka­sın­da NATO ittifakı duruyor. ABD em­per­ya­list­leri ise zaten ön­ce­den Af­rinde bu­lun­ma­dık­la­rı­nı” bildiren bir açıklamayı çı­karttı. Ne var ki Türkiye’nin saldırısı için Esad re­ji­mi­ni koruyucu güç olan Rus em­peryalizmi de imkan sağladı; çünkü ken­di kuvvetlerini Tür­ki­ye sınırından 17 km ge­ri çekmiştir. Türkiye Cum­hu­ri­yeti’nin Af­rin’e sal­dırmasına göz yu­ma­cak­ları sinyalini verdiler. Fa­şist Türk devleti bu saldırıya, Afrin’i işgal te­şeb­bü­sü­ne ve hal­ka yapılan katliamlara zalim alay­cı­lık­la “Zey­tin Da­lı Harekâtı” adı­nı veri­yor. Türk devleti bu harekâtta özellikle kendi ta­ra­fın­dan ama NATO’dan da silahlandırılan FSA mi­lis­le­riy­le işbirliği yapıyor.

Bu saldırı sadece Rojava halkına değil, aynı zamanda uluslararası işçi sınıfına ve bütün ezi­len­le­re yönelik bir saldırıdır! Rojava, dünya çapında IŞİD’e karşı, de­mokrasi ve özgürlük, kadın hak­la­rı, çevre koruma, tüm etnik topluluklara ve dinlere saygı uğruna mücadelenin başarısını sim­ge­le­mektedir. Halkın Arap ve Türkmen top­lu­lukları Türk or­du­sunun ül­ke­ye girmesine karşı mü­ca­de­le­ye güç ver­mek­te­dir­ler. Tarihte sık sık yaşandığı gibi Kürt ulusu, bir kez daha ken­disini “dost” gibi gösteren em­per­yalistler tarafından desteksiz bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Em­per­ya­list­le­rin “dost­lu­ğu­nun” sınırı her za­man onların çıkarlarıyla be­lir­len­mektedir. Buna karşılık, öz­gür­lük, demokrasi ve sosyalizm sa­va­şı­mın ger­çek müttefikleri, sıradan in­san­lar­dır, uluslararası işçi ha­re­ke­tidir, dünya halk­la­rıdır.

ICOR, geçen Kasım ayında düzenlediği 3. Dünya Konferansı ile kendini ani sar­sıntıların ve mü­ca­delelerin canlanmasının ortaya çıkmasına hazırlamıştır. Ge­lecekteki gelişmeler dikkate alan ICOR, Kürtlerin mücadelesinin güç­len­di­ril­mesinin ve İran’daki kitle protestolarını, Tunus’ta ül­ke çapındaki isyanları, Fi­listin’deki mü­cadeleleri vs. kapsayan özgürlük ve demokrasi mü­ca­de­le­sinin böl­gede yeni alevlendiğinin farkındaydı.

ICORun Kürt kurtuluş mücadelesiyle gerçekleştirdiği Dayanışma Paktı gitgide et­ki ve önem ka­zan­maktadır. ICORun bağlı olduğu ilke şudur: Bir tek kurtuluş mü­cadelesi dahi yalnız ve kopuk durumda kalmamalıdır! Hedefi uluslararası sos­yalist devrimin hazırlanması olan barış, özgürlük ve sosyalizm mü­ca­de­le­le­rinde, dünya çapında işbirliğinin örgütlenmesi ve o mücadelelerin ko­or­di­ne edil­mesi artık günün gereği olmuştur. Her ilerici mücadele, dünya çapındaki an­ti-em­per­ya­list mücadelenin ve bir anti-emperyalist bir­le­şik cephenin in­şa­sı­nın birer parçası haline gel­me­li­dir. Bunun için ICOR, emperyalizmin niteliği ve ge­çir­diği yeni gelişmeler konusunda işçi sınıfı ve halk kitleleri arasında bir bi­linç­len­dirme sürecini başlatma ka­rarını vermiştir.

 

Bu yüzden, bütün dünyada protesto ve dayanışma eylemlerini örgütleyip destekleyin!

Afrinden el çekilsin! Türkiye Rojavadan çekilsin! Bütün emperyalistler Suriyeden çekilsin!

Türkiyeye silah göndermesine ve askeri desteğe son!

Demokratik ve devrimci Kürt ve Türklerin faaliyetlerine Erdoğan diktatörlüğü adına uygulanan takibata son!

Yaşasın proleter enternasyonalizm!

Barış, özgürlük, sosyalizm! ICOR’la ileri!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!

 

Signatories (as of 31 January, 2018, further signatories possible):

 1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt

 2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

 3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

 4. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan

 5. CPB Communist Party of Bangladesh

 6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

 7. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka

 8. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

 9. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

 10. RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands

 11. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))

 12. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Marxist-Leninist Platform), Russia

 13. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)

 14. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union of Revolutionary Communists of Turkey)

 15. MLKP Marksist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party Turkey / Kurdistan)

 16. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers Class Movement), Ukraine

 17. PR Partija Rada (Party of Labor), Yugoslavia (ex)

 18. PR-ByH Partija Rada - ByH (Party of Labor - Bosnia and Herzegovina), Bosnia and Herzegovina

 19. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia - Maoist)

 20. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic

 21. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (New Communist Party of Haiti (Marxist-Leninist))

 22. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist Party (independent))

 23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Marxist-Leninist Party of Peru)

 24. PPP Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)

 25. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Socialist Platform – Change of Course), Venezuela

 26. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)

 27. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Group of Communist Revolutionaries “Krasnyj Klin” [Red Wedge]), Belarus

 28. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)

 

Signed after the release date:

 1. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Communist Party of Czechoslovakia – Czechoslovakian Workers Party), Czech Republic

 2. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Communist Party (Marxist-Leninist) of Panama)

 

Additional Signatories (Non-ICOR):

Trotz alledem!, Germany

 

PDF olarak indir

Document Actions