Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Türkiye’nin Afrin ve Rojava / Kuzey Suriye’ye karşı başlattığı faşist saldırı savaşına son verilsin!

Türkiye’nin Afrin ve Rojava / Kuzey Suriye’ye karşı başlattığı faşist saldırı savaşına son verilsin!

(Turkish) MLPD Merkez Komitesi’nin 27 Ocak 2018 tarihli açıklaması:

Suriye’de devam eden emperyalist savaşta yeni dönem açıldı:

 

Türkiyedeki faşist ve yeni-emperyalist Erdoğan rejimi 20 Ocak 2018 tarihinde Rojava / Kuzey Suriye’nin Af­rin bölgesinin birçok bel­de­si­ne karşı yeni bir savaş cephesini aç­mış­tır. Bu olay, Su­riyede devam eden emperyalist savaşın yeni bir döneme girdiğinin be­lir­ti­si­dir.

SDF ittifakında birleşen Kürt ve Arap güçleri faşist IŞİD ör­gü­tü­ne Kobanî ve Rakka bölgelerinde ağır darbeler indirmiştir. Onlar faşist IŞİDin yenilmesinin belirleyici gücüydüler. IŞİD’in geniş çapta Irak ve Suriyeden kovularak artık savaştaki eski önemini geniş öl­çüde kaybolması yüzünden değişik emperyalist güçler Su­ri­ye’­yi aralarında paylaşmaya başlıyorlar. ABD, AB, bir de yeni-emperyalist devletler Rusya, Türkiye, İran ve Suudî Ara­bis­tan, ayrıca İsrail vb. ülkeler bölgede ha­ki­mi­yet ka­zan­mak için daha da amansızca kavga ediyorlar. Esad rejiminin Rus em­peryalizminin desteğiyle İdlibe silahlı kuvvetleriyle sal­dır­ma­sı üzere Türkiye kendi yönünden de silahlı kuvvetleriyle mü­da­hale etme zorunluluğunu hissediyor. Türkiyedeki iktidar sa­hip­leri tüm Rojava’da (Güney Kürdistan) boylamasına 30 km ge­niş­liğindeki bir sınır koridorunu kur­mak istiyor. Başarırsa böl­ge­nin bütün büyük kentleri Türkiye’nin denetimi altına düşer. Bu­nun­la dünya çapında genellikle ciddileşmiş savaş teh­li­ke­si­nin bir barut fıçısı daha ortaya çıkmak üzeredir. Zalim alay­cı­lık­la “Zey­tin Da­lı Harekâtı” adı verilen saldırı, kitlelerin ve Kürt Halk ve Kadın Savunma Birliklerinin (YPG / YPJ) ile Suriye De­mok­ra­tik Güç­le­rinin (SDF) uzlaşmaz direnişiyle karşılaşmış du­rum­da. Faşist istilaya karşı bütün dünyada uluslararası da­ya­nış­ma ge­li­şip büyüyor.

Türkiyenin saldırgan eylemi ABD emperyalizminin ve Rus Putin rejiminin rızasıyla meydana geliyor. Alman hü­kü­me­ti Erdoğan rejiminin en yakın müttefiklerinden biridir. Alman hükümeti ülkemizde faa­li­yet­te bulunan Kürt ve Türk devrimci örgütlerini kriminalize edip takibata uğratıyor. Afrine Leo­pard 2 tankları dahil Alman yapımı silahlarla da saldırılıyor. Alman hükümeti kendini in­sanlık ve barış savunucusu gibi göstermeye çalışırken emperyalist ve gerici siyaset ya­pı­yor.

Rojava ile uluslararası dayanışma hareketi tüm emperyalist güçlerinin gözlerine diken gibi ba­tıyor. Afrin, Kobanî ve Cezîre kantonlarını kapsayan Rojava IŞİDe karşı ve demokrasi ve öz­gürlük, kadın hakları, çevre koruma, bütün etnik topluluklara ve dinlere saygı uğruna ve­ri­len mücadelenin başarısını temsil ediyor. Şu anda yaşanan olaylar, demokratik özerkliğin ba­rış­çıl yoldan yayılabileceği fi­kri­nin hayal olduğunu açıkça göstermektedir. Hangi em­per­ya­list güç olursa olsun, hiçbiri meşru ve haklı kurtuluş mücadelelerinin samimi müttefiki değildir ve geç­mişte de olmamıştır. Bu mücadelenin gerçek müttefikleri, barış, demokrasi ve sosyalizm uğ­runa mücadele veren sıradan insanlar, uluslararası işçi ha­re­ke­ti ve dünya halklarıdır.

Nereden ve kimden uygulanırsa uygulanırsın Suriyede yaşanan her türlü emperyalist sal­dı­rı­ya karşı çıkıyoruz.

Devrimci dünya örgütü ICOR’un Kürt kurtuluş mücadelesiyle gerçekleştirdiği Da­ya­nış­ma Paktı gitgide etki ve önem ka­zan­maktadır. Hiçbir kurtuluş mücadelesi yalnız ve ko­puk durumda kalmamalıdır ortak mücadelenin bir parçası olmalıdır. Her kim ki tutarlı bir bi­çimde barış, özgürlük ve sosyalizm için mücadele vermek istiyorsa, sorunu kökünden hal­let­meye çalışmalıdır, emperyalizme karşı mücadele etmeli, dünya birleşik sosyalist dev­letlerinin inşası doğrultusunda uluslararası sosyalist devrimin hazırlanmasına katılmalıdır.

MLPD, Almanyadaki tüm demokratik, antifaşist ve devrimci insanları dayanışma gös­ter­me­ye çağırmaktadır. Sınıfsal dayanışma, halkları barış, özgürlük ve sosyalizm uğruna ver­dik­le­ri mücadelede birleştiren bağdır ve gelecekte de olacaktır. MLPD proleter en­ter­nas­yo­na­liz­mi savunmaktadır.

Biz Türkiyeli ve Arap göçmenlere doğrudan çağırıyoruz: bakış açılarınızı açarak, demagoji, şo­venizm ve milliyetçilik saçan çağrılardan etkilenip bölünmeye izin vermeyin! Baş­ka halkların ezilmesine ortak olan hiçbir halk özgür olamaz. Suriyeden ve Orta Do­ğu’­dan gelen mülteciler de hangi ulustan olurlarsa olsun bölünmeye izin vermemelidir; bir­le­şip Alman halkıyla omuz omuza direniş göstermelidirler.

MLPD faşist saldırıya karşı bütün dünyada gelişen protesto ve aktif direnişi destekliyor. Nav-Demin Cumartesi günü 27.01.2018’de Kölnde düzenlediği gösteri yürüyüşünü des­tek­le­me­ye çağırdı.

Pazartesi Yürüyüşü (Montagsdemonstration) hareketi, önümüzdeki Pazartesi günü 29.01.2018’­de tüm Ruhr Havzası kentlerinden Gelsenkirchene gelip Türkiyenin saldırısına karşı mü­cadele vermek ve Kürt kurtuluş savaşı için dayanışma göstermek amacıyla yapılacak protesto yü­rüyüşüne katılmaya çağırıyor. Yürüyüş Gelsenkirchen kent merkezinde saat 17:30da “Platz der Montagsdemo”da (Pazartesi Yürüyüşü Meydanı, eskiden “Preuteplatz”) baş­la­ya­cak.

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Afrin’den el çekilsin! Türk silahlı kuvvetlerinin Rojava’ya saldırılara son!

Alman hükümeti Erdoğan rejimine verdiği desteğe derhal son vermelidir!

Türkiye’ye silah gönderilmemelidir!

Bütün emperyalistler ve onların faşist paralı milisleri Suriye’den çekilsin!

Yaşasın proleter enternasyonalizm!

Barış, özgürlük, sosyalizm!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!

 

PDF olarak indir

Document Actions