Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / Gelsenkirchen İnşaat Dairesi’nin Lenin heykelini yasaklayan antikomünist kararnamesi öfke verici rezalet!

Gelsenkirchen İnşaat Dairesi’nin Lenin heykelini yasaklayan antikomünist kararnamesi öfke verici rezalet!

MLPD, 17.02.2020 (Turkish)

 

MLPD’nin, 14 Mart tarihinde Gelsenkirchen’deki merkez bürosu önünde bir
Lenin heykelini dikeceğine ilişkin duyuru, büyük heyecan uyandırmıştır. Bi-
lindiği üzere Gelsenkirchen İnşaat Dairesi’nden heykel dikme açıklamasına
sekiz hafta cevap gelmedi; çıt ses yoktu. Şimdi ise inşaat dairesinin, CDU,
FDP ve SPD’den gelen talepler üzerine heykelle ilgili inşaat işlerini durdu-
ran bir kararnameyi posta görevlisi tarafından tebliğ etmesi yarım gün bile
sürmedi. Daire, kararını haklı göstermek için ne mimar hukuku ne de tarihi
eserler koruma hukukuna atfetme zahmetine girmemiş. Kararda açık antiko-
münist gerekçeler ileri sürülmektedir:
MLPD’nin dava vekili avukat Frank Stierlin, “İnşaat Dairesi, ciddi ciddi,
Lenin’in kişiliğinin, zihniyetinin ve siyasi faaliyetlerinin binanın
yüzünü ze-
deleyeceğini ileri sürüyor. Bu yoldan tarihi eserler koruma hukuku, sevilme-
yen görüş ve zihniyetleri antikomünist nedenlerden ve kötü niyetle bastırma
aleti olarak kullanılır.” açıklamasında bulundu.
Ve şöyle devam etti: “Bize gönderilen kararnamede gösterilen gerekçeler-
den birinde ‘Bunun dışında eski idare binasının tarihi mimari eser olarak
sahip olduğu değer heykelin dikilmesi sonucu büyük bir ölçüde azaltılır.
Çünkü heykelle yapılan siyasi görüş bildirmesi, resmi idare binalarının tabi
olduğu siyasi tarafsızlık kuralına aykırıdır.’ diye yazıyor. Ki bu
gerekçe, haki-
katen saçmalığın daniskasıdır.
Çünkü, bir, tarihi eserler koruma hukukuna tabi olan şey, söz konusu bina-
nın idare binası işlevi değil de, binanın kendisidir. Ve iki, belediyeye
hatırlat-
mak gerekir ki, söz konusu bina çoktandır idare binası olmaktan çıkıp, 17
yıldır bir hizmet merkezidir; içinde MLPD’nin merkez bürosu da bulunmak-
tadır. Şimdi MLPD, ‘siyasi tarafsızlık’ kuralına uymaz diye binadan çıksın
mı acaba?”
İşte “siyasi tarafsızlık” tezinin ne kadar saçma olduğunun bir kanıtı
daha. Ta-
bii ki MLPD siyasi anlamda “tarafsız” değildir! Tam tersi, devrimci işçi
par-
tisi olarak her türlü baskı ve sömürüye karşı kesin mücadele yürüttüğü için
gurur duymaktadır! Oysaki belediye de hiç de siyasi anlamda “tarafsız” de-
ğildir: sözü geçen kararnameyi çıkarması için gösterdiği gerekçeden, açık
açık MLPD’ye yönelik olan antikomünistçe bir zihniyet ortaya çıkar.
MLPD Başkanı Gabi Fechtner, “En inanılmaz olaya ise bu sabah 1 tanık ol-
duk: Bir polis memuru binanın etrafında dolaşarak ‘devriye gezmeye’ başla-
dı!” diye bildirdi. “Görevi, MLPD merkezini Hanau’da 10 kişi katleden fa-
Almanya Marksist-Leninist Partisi
şist suikastçı gibi canilerden korumak mı acaba? Hiç de öyle değil: Polise
orada neden dolaştığını sorduğumuzda, heykelin kaidesiyle ilgili inşaat
işle-
rinin kararnameye rağmen devam ettirilince hemen mücadele edip o işleri
erken engelleyebilmek için dolaştığını bildirdi. Gel de kimseye Kuzey-Ren
Vestfalya polisinin, işin altında ezildiğini anlat!”
MLPD Başkanı Gabi Fechtner açıklamasının devamında: “Devrimci, komü-
nist sembol gösterme yasağı koyanlar aslında faşist ya da faşizan hükümet-
lerdir. Aynı yasak şimdi Almanya’da da uygulanmak isteniyorsa, ülke çapın-
da öfke verici bir skandaldır! Almanya’da MLPD’ye ait bir arazide, onun
merkezi önünde bile bir Lenin anıtını dikmek mümkün değilse, başka nere-
lerde mümkün olsun?”
MLPD Başkanı Gabi Fechtner ilgili makamları şu sözlerle eleştiriyordu:
“Bakan Horst Seehofer 2018 yılında iç işlerinin dışında inşaat işleri ve
yurt
ve memleket sorunları ile yetkili olmasıyla birlikte inşaat daireleri de
onun
bakanlığına bağlanmasından beri o daireler artık siyasi alet mi yapılacak-
tır? Bu olay, partilerin, devlet aygıtının ve idarelerin
marksist-leninistlere
karşı müdahale etmek istediği zaman ne kadar etkili, ne kadar sert, ne kadar
büyük birlik içinde hareket ettiklerini açıkça göstermektedir. Fakat
faşistle-
rin engellenmeksizin internette, medya üzerinden ve kamuoyunun önünde ya-
pabildikleri kışkırtıcı marşlarla Hanau’da tanık olduğumuz gibi saldırıların
tohumlarını ekmelerine karşı ‘müdahale etme imkanlarımız yok’ diyorlar.
MLPD’ye yönelik antikomünist kampanyaya derhal son verilmesini, artık
bütün faşist örgütlerin kapatılmasını, onların propagandasının yasaklanma-
sını talep ediyoruz!”
Bu arada söylemek gereki ki CDU ve SPD, Gelsenkirchen-Horst’ta yaşayan
insanların düşünce ve duygularından galiba pek habersizmiş: Sinir ede ede,
“bu anıtı hiç kimsenin istemediğini” iddia ediyor. Oysa Horst semtinde dün-
kü2 mahalle pazarı sırasında MLPD’nin Lenin heykeli ile ilgili olayları
anla-
tan basın duyurusu dağıtıldığında mahalle halkından sadece yüzde beşi hey-
kelin dikilmesini istemediğini söyledi. Evi Mischau bir Rote Fahne gazetesi-
ne yazdığı bir mektupta eylemi şöyle anlatıyordu: “Birçok kişi olaydan zaten
WAZ gazetesi üzerinden haberdardı. Konuşabildiğimiz insanlardan büyük
çoğunluğu olumlu bir tutumla, MLPD’nin ‘Politischer Aschermittwoch’ ge-
cesine davet eden bildiriyle birlikte dağıttığımız duyuruyu ilgi
göstererek al-
dılar. Sadece üç kişi heykelin dikilmesine karşı çıktı. İki yaşlı kadın
bizimle
konuşurken, Horst’taki yüzme havuzunda programdan şimdiye kadar sunu-
lan su aerobiği kursları çıkarıldığından sert bir dille yakındı. Kadınlarla,
tam Lenin’in istediği gibi, belediyenin bu keyfiliğini kabullenmemek
gerekti-
ği görüşünü paylaştık.”
MLPD bu Perşembe günü Gelsenkirchen mahkemesinde tam skandal olan
bu kararnameye karşı dava açacaktır.
 19 Şubat 2020, çev.

Document Actions