Home
(Persian) در برابر هرگونه دخالت امپریالیستی یا توسعه طلبانه! کارگران و زنان ، مردم افغانستان فقط می توانند خود را آزاد کنند!