Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / (Turkish) “150 Yıl – Yaşasın Paris Komünü (1871)! Devrimci Sosyalizm için Örgütlenelim!”

(Turkish) “150 Yıl – Yaşasın Paris Komünü (1871)! Devrimci Sosyalizm için Örgütlenelim!”

ICOR Avrupa Çözünürlüğü, 29 Ocak 2021

ICOR Avrupa’nın Kıtasal Konferansı 2020 başında Fransa’dan üye örgütler Unité Communiste (Komünist Birlik) ve Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Proleter Birlik Marksist-Leninistler) önerisini üzerine Paris Komününün 150. Yıldönümü münasebetiyle bir kampanya yürütmeyi oybirliğiyle kararlaştırdı.

Bu doğum günü bizim için bir “tarihsel bir mesele”, bir fetiş değildir. Karl Marx’ın ifadesiyle söyleyelim: Sömürücülerin, kapitalistlerin, insancıl ilerlemenin mezar kazıcılarının diktatörlüğünden kurtarılmış olarak, “İşçilerin Paris’i, komünleri ile birlikte, yeni bir toplumun şanlı habercisi olarak ebediyen kutlanacaktır.” Bu, kimi ülkelerde şimdiden ortaya çıkmış bulunan, kitlelerin alternatifler aradığını gösteren, tüm toplumsal krizler göz önüne alındığında, çok önemlidir.

Paris Komünü, heybetli pırıl pırıl parlamakta olan bir alev, Paris halkının acıları, öfkesi ve umudunun şiddetli patlak verişiydi. 18 Mart’tan 28 Mayıs 1871’e kadar parlayan bir göktaşıydı. Sadece kısa bir süre için olsa da o, bizzat kendi düzenlerini kurmak için devrimcilerin yapmayı bildikleri evet, önemli bir kırılış idi. Adalet ve demokrasinin, özgürlük, eşitlik ve barışın bir düzeni. Paris Komünü, 1830 ve 1848 devrimlerinden sonra, artık sadece burjuva özgürlüğü değil, aynı zamanda yeni, sosyalist ve enternasyonalist bir toplumu arayan bir deprem idi.

1871 Paris Komününün devrimi, bunalımların sarsıp durduğu kapitalizm ve emperyalist dünya sistemine başlıca toplumsal bir seçenek için parlak bir örnektir:

- Paris Komünü, ilk işçi hükümetini, ilk proletarya diktatörlüğünü yarattı ve işçilerin ve halkın bu demokrasisinin önemli kural ve özelliklerini çatır çatır mücadele ederek kazandı. O, vazgeçilmez deney olarak 20. Yüzyılda devrimcilere hizmet etti. Ne var ki, Paris Komünü, ezenlerin ve devrim düşmanlarının ve Fransa Bankası gibi onun tabanının, baskı altında tutulmasında henüz çok tereddüt etti.

- Paris Komünü, kapitalizmin sosyalist bir devrim vasıtasıyla devrilmesi gerekliliğini gösterdi. Burjuva devleti öyle basit bir şekilde reforme edilemez ve hatta devralınamaz. Marx ve Engels şu dersi çıkardılar: “Devrimciler onu parçalamak zorundadırlar.”

- Paris Komünü, zafere ulaşmak için ve onu güvence altına almak için güçlü, berrak, birleşik ve kararlı bir örgütün gerekliliğini gösterir. Bu, organize olmak ve kendini tarihin kendiliğinden sürecine bırakmak şeklindeki çekincelere karşı önemli ayrışma noktasıydı ve hâlâ da öyledir. Hedefi berrak komünist bir önderliğin eksikliği Paris Komünü'nün burjuvazi tarafından 72 gün sonra erken yıkılmasının nedenlerinden biriydi.

- Paris Komünü, sonuncusu olmasa da, proleter enternasyonalizmin gelecekteki devrimlerle sıkı bağlılığının gerekliliğini onayladı: Onların birbirleriyle düşman olmalarına karşın Fransız ve Prusyalı güçler, bu komünün devrimci fırtınasını bastırmak için kendi farklılıklarını bir yana bıraktılar. Çünkü Paris Komünü kapitalizm, ortaya çıkmaktaki emperyalizm ve Avrupa’daki köhne otoriter imparatorluklar için bir tehdit oluşturuyordu. Gelecekte sosyalist devletler sınıfsız topluma geçiş aşamasını, komünizmi, dünya çapında yaratacaklardır.

Emperyalist dünya sisteminin birçok krizinde, burjuva diktatörlüğün faşizmi içinde barındırdığını, bugün giderek daha açık göstermektedir. Egemen sınıf, kendisinin köhnemiş sistemini faşizm ve savaş vasıtasıyla ayakta tutmaya çalışmaktadır. Bu durumda kampanyamız bir ‘alev’ olmalıdır: Toplumsal bir alternatif, sosyalist bir devlet, proletarya diktatörlüğü için parlak bir alev. İşçi devleti için koşullar bugün her zamankinden daha olgundur.

Bizler, Avrupa’daki ICOR-örgütleri 2021 yılında inisiyatifi ele alıyoruz:

Biz ülkelerimizde, bugünün sorunlarıyla bağ içinde çekici, kendinden emin ve gözle görülür etkinlikleri

örgütlüyoruz. Anti-komünizme, onun her türlü biçimlerine karşı mücadele edelim – Yaşasın Komün!

Biz örgütlerimizi ve yeni yoldaşlar ve üye örgülerle birlikte ICOR’u güçlendiriyoruz! İşbirliğimizi güçlendiri-

yoruz. Mücadeleleri koordine etmek için ve onları devrimci bir çözüme yönlendirmek için ICOR’un önemi

büyüyor.

Komüne layık olacak bir şekilde güçlerimizi, mesajlarımızı, yetenekler ve inisiyatiflerimizi bir hafta sonunda

birleştirmek için Mayıs 2021’de Paris’te bir araya geliyoruz

ICOR’u güçlendirmek hedefiyle bir bağış kampanyası etkinliklerimizi finanse edecek. Her üye örgüt, ICOR’un

tüm dostları bununla ilgili olarak kendilerine mali bir hedef belirlemelidir.

Kampanyamız, Covid-salgınının sağlık önlemlerine, onun her türlü unsurlarıyla birlikte uyacak ve bu sağlık

Krizinin gelişimine uygun davranacaktır.

Sosyalist Devrim İçin Örgütlenelim! ICOR ile İleri!

Vive la Commune de Paris (1871)!

Document Actions