Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / (Turkish) ICOR 4. Dünya Konferansı’nın Kapanış Kararı

(Turkish) ICOR 4. Dünya Konferansı’nın Kapanış Kararı

ICOR, 4. Dünya Konferansı

 

I. ICOR’un Dördüncü Dünya Konferansı, Üçüncü Dünya Konferansı’nın örgütlenmesinden tam dört yıl sonra Ekim 2021’de Avrupa’da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. 26 ülkeden toplamda 31 delegasyon, karar çoğunluğunun %50’sine sahip olarak bu Konferansa katıldılar.

Bu ise karmaşık koşullar nedeniyle bir bittabiilik değil, bilakis – Korona’ya, ancak zorlu izini mümkün kılan ağırlaştırılmış çalışma koşullarına, bir dizi seyahat kısıtlamalarına, vize-eziyetlerine ve türlü çeşitli anti-komünist saldırılara karşı- sıkı bir şekilde verilen mücadele sonucu kazanılmıştır.

ICOR’un bu dördüncü konferansı, canlı ideolojik-siyasi bir inisiyatif, dayanışmacı tartışma kültürü, büyümüş bir güven ilişkisi ve karşılıklı saygı vasıtasıyla öne çıktı. O, d. y. üstün kültür ile dopdolu toplantılarla da yüksek ve ilham verici bir kültür seviyesine sahipti.

 

II. Bu dünya konferansının öncesinde Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıta konferansları başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yapılan tartışma, alınan kararlar ve düzenlenen seçim sonuçları, eşgüdüm için daha ileri sorumluluk üstlenmek için ICOR-örgütlerinin büyümüş bir inisiyatifini ve büyük hazır oluşunu gösterdi.

 

III. Bu konferans, son ICOR-Dünya Konferansın bu yana ölmüş bulunanları temsilen ölen bir dizi marksist-leninist ve devrimcileri saygıyla andı ve onların başladıkları işleri devam ettireceğini vurguladı.

 

IV. Başlangıçtaki kararlar (başkanlık divanın seçimi, gündem, işleyiş/usul kuralları, iki delege denetlemecisinin, birçok sayıdaki yazmanın seçimi ve kapanış kararının hazırlanması için bir komisyonun seçimi) oybirliğiyle alındı ve bunları ICC’nin önerisi izledi. Başkanlık divanı olarak delegelerin tümü tarafından ICC seçildi: Baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı ile mali sorumlu ve Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’dan dört kıtasal eşgüdümcüler.

 

V. 1. Günün odak noktasında baş koordinatör tarafından sunulan ICC’nin giriş konuşması bulundu. Bu konuşma ve akabindeki 53 katkıyla birlikte ekonomik ve siyasi durumun tartışması – ekonomik, siyasi, sosyal, ekolojik, ideolojik... – belirli dünya çapındaki durumlar ve sorunlar üzerinde vurgu yaptı.

a) Korona pandemisi vasıtasıyla kesinleşen 2018’den beriki yeni dünyaekonomi-ve mali krizinin özü ile birlikte çok yönlü krizlerle beraber emperyalist dünya sisteminin istikrarsızlığı hakkında tartışma.

b) Emperyalistler arasındaki çelişkiler ve bununla bağıntılı emperyalist ülkeler arasındaki güçlerin yer değiştirmesi. Yeniemperyalist ülkelerin ortaya çıkışı tezi türlü çeşitli tahlillerle birlikte çekişmeli bir şekilde tartışıldı. Çibuti’de Çin tarafından ile Fransa ve Türkiye tarafından Somali’de yeni askeri üslerin kurulması mahkûm edildi.

c) Burjuvazi ideolojisinin krizi ve bunlar arasında bizim üstümüzdeki post modern nüfuzlar ile biricik

devrimci sınıf olarak işçi sınıfı arasındaki çalışmanın gerekliliği olmak üzere işçi sınıfı ve kitleler arasındaki bilinç oluşturmaya ilişkin dünya görüşsel çalışmanın önemi dâhil olmak üzere proleter ideolojinin gelişmesi tartışması.

d) Dünya sosyalist hareketinin ideolojik ve örgütsel durumu hakkındaki tartışma önemliydi.

e) Bu Dünya Konferansı bizim geleceğe güvenmemizi harekete geçirdi. Koşullar sosyalist devrim için dünya çapında elverişlidir. İşçi-ve kitlesel mücadelelerin önderliği uğruna söz konusu bu egemen koşullarda gerekli olarak bir mücadele gerçekleşiyor. Bununla ilgili olarak bu konferans komünizm teorisinin pratiğe geçirilmesine ilişkin olarak objektif ve subjektif faktörün etkileşimini tartıştı.

f) Emperyalist güçler Çin – ABD arasındaki gelişme ve giderek daha fazla kendisini geliştiren savaş tehlikesinin yoğunlaşması ile ilgili olan tartışma.

g) Sağlık krizi ve onun halklar, özellikle sömürgeleştirilmiş ve yeni sömürgeleştirilmiş ülkeler üstündeki zararlı etkisi hakkında tartışma.

h) Kadınların mücadelesi ve 2022’de Tunus’da gerçekleşecek olan tabandan kadınların III. Dünya Kadınlar Konferansı üstüne tartışma. Bu dünya kon feransı, kadın işçiler ve genç kadınların itici güçler oldukları kadın kitlelerinin alevlenmekteki mücadelelerinin öneminin altını çizdi. O [bu konferans-ÇN] devrimci kadın siyaseti ve kadınların teşvik edilmesinin daha ileriye geliştirmesi gerekliliği hakkındaki kararlılığı güçlendirdi.

i) Emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğe, sömürgeleştirmeye ve siyonizme karşı, hakeza kendiliğindenciliğe, revizyonizme ve reformizme tapmanın/hayranlık duymanın her türlü biçimlerine karşı mücadelenin önemine ilişkin ideolojik ve siyasi tartışmayı derinleşti.

j) Anti komünizme karşı mücadeleyle ilgili tartışma ICOR 4. Dünya Konferansı’nın ilgisinin merkezinde durmaktadır.

k) Küresel bir çevre felaketine geçişe ilişkin tartışma ve beslenme ile tarım kriziyle ilgili olarak etkileşim tartışması.

 

VI. ICOR’un çalışması için çıkan sonuçları

Emperyalist dünya sisteminde işçi-ve kitlesel mücadelelerini hızlı, çoğu kez öngörülemeyen değişiklikler ve de devrimci gelişmeler beklenmelidir. Sosyalizm için maddi temel mevcuttur!

1. Bunun için zor durumlarda da bizim çok çeşitli deneyimlerimizle birlikte daha güçlü devrimci parti ve örgütlerin inşası gizli çalışmaya- işçiler, kadınlar, gençliğin bağımsız/kendi başına örgütlerinin teşvik edilmesi için etkileşim ilişkisi içinde ve ICOR-inşasının daha ileriye götürülmesine – yoğunlaşıyoruz. Daha fazla ICOR-üyeleri ve antiemperyalist birleşik cephe için kazanalım! Küçük örgütler de ICOR’u kendi inşaları için iyi kullanabilirler ve ICOR’un inşasına katkı sağlayabilirler.

2. ICOR, emperyalizm ve sosyalizm perspektifi üzerine aydınlatma çalışmasını derinleştirecektir. Bizler, anti komünizme, reformizme, revizyonizme, ırkçılığa, faşizme, dinci radikalizme... karşı ve proleter ideolojinin güçlendirilmesi için mücadeleyi içte ve pratik çalışmamızda teşvik etmek zorundayız. Bununla ilgili olarak seminerler, webinarlar [internet platformları-ÇN] gibi olanakları kullanabilir ve kendi internet sitelerimizi daha geliştirebilir.

3. ICOR gençliği kazanmak zorundadır! Bununla ilgili olarak parti ve örgütlerimizin gençlik örgütlerini güçlendirmeye ve böylece gençliği ICOR’un gelecek kuşağı için ve sosyalizm için dünya çapındaki mücadeleye hazırlamaya çaba gösteriyoruz. ICOR Afrika Nairobi 2023’de bir Afrika Gençlik Konferansı planlıyor.

4. ICOR kendisinin pratik işbirliği ve eşgüdümüdaha ileriye geliştirmek zorundadır:

a) ICOR-Kıtalar, parti inşası, teorik çalışma, emperyalist dünya sistemi içindeki değişiklikler ve diğer sorunlardan marksist-leninist strateji ve taktik için anlayış ve sonuçları konuları hakkında deneyim değiş-tokuşuna ilişkin seminerler örgütleyecektir.

b) Uluslararası Anma Günleri devrimci deneyimler hakkında tartışmak ve bugünkü çalışma ve gelecek için sonuçlar çıkarmak için iyi bir fırsattır.

c) Bizler antiemperyalist ve antifaşist uluslararası birleşik cephenin vazgeçilemez inşası uğruna mücadele ediyor ve gençlik platformunun güçlendirilmesini teşvik ediyoruz. Şu anda ILPS ile birlikte antiemperyalist birleşik cephenin inşası durdu. Bu durumu aşmayı ICOR için çok önemli bir dava/konu olarak görüyoruz.

d) ICOR-Mücadele Günlerinin Daha İleriye Geliştirilmesi için tüm internet platformlarında çalışmamızın hazırlanması üzerine bununla ilgili olarak değiş tokuş/fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Bizler ICOR’un tüm internetcağız platformlarını ICOR içindeki canlı, dijital değiş tokuş/fikir alışverişi olarak geliştiriyoruz ve başka güçlerle birlikte geliştirmekteyiz.

e) ICOR, ICOR içinde devrimci kadın çalışmasının güçlendirilmesi için inisiyatifi ele alıyor ve karşılıklı etkileşim içinde ve de Tabandan Kadınların 3. Dünya Kadınlar Konferansına atıfta bulunarak ICOR’un bir Kadınlar Buluşmasını hazırlıyor.

f) ICOR, güncel olarak 3. Uluslararası Maden İşçileri Konferansı 2023’ü ve Dünya Kadınlar Davası’nı, aktüel olarak Tunus 2022’deki 3 Dünya Kadınlar Konferansı gibi uluslararası işçi eşgüdümlerini teşvik ediyor. Dünya Köylüler Konferansı’nın 2023’de yapılması için çaba gösteriliyor.

g) ICOR-internet sitesinin atraktivitesini tüm üye örgütlerinin düzenli olarak aylık katkıları ve video/foto-ve sesli katkılar vasıtasıyla yükseltiyoruz ve onları örgütlü eşgüdüm ve işbirliğinin medyası olarak inşa ediyoruz.

h) ICOR’un dört kampanyasına ek olarak işçi mücadelelerinde olduğu gibi pratikte koordine edeceğiz ve Filistin ve Kürt kurtuluş mücadelesine ilişkin olduğu gibi, birincisinde örn., bir günün Georges İbrahim Abdallah’a ithaf edildiği gibi, sınıf mücadelesinin çeşitli sorunlarındaki faaliyetlerimizin eşgüdümünü sağlayacağız.

i) Bizler, güncel olarak da Kasım 2021’de Glasgow’daki Çevre Mücadele Günü’nde olduğu gibi, kampanya ve konferanslarda birbirimizi karşılıklı desteklemek için ICOR-müdahaleleri/eylemleri ve tugayları örgütlüyoruz.

j) ICOR-Afrika ile ICOR-Avrupa arasındaki dayanışma anlaşması, özellikle mülteciler sorununda pratik eşgüdüm ve işbirliğine bir örnektir.

5. ICOR uluslararası istihbarat servislerinin odağında bulunmaktadır. Çalışmamızı güvenliğe daha dikkat edilmesi altında organize ediyoruz.

6. ICOR, emperyalistler arası rekabetin ve aynı zamanda sürüp gitmekte olan kurtuluş mücadeleleri ve ayaklanmaların yurdunun yakıcı noktası olarak Ortadoğu/Batı Asya’daki ICOR’un inşasına ağırlık vermektedir.

 

VII. ICOR mali bağımsızlığını güçlendirdi. Bizler, kitleler arasında bağış toplamalar, bağışlar kazanmayla ilgili projeler ve ICOR’un üye aidatlarlarının yükseltilmesi uğruna mücadele vasıtasıyla mali çalışmamızı ortak bir şekilde ileriye geliştirmek zorundayız. Kıtalar, denenerek kanıtlanmış ve yeni mali olanaklar bulmak için sorumluluk üstlenmek istiyorlar ve alacaklardır. Sanatsal el işleri, küçük üreticilerin ekolojik beslenme araçlarından projeler ve halkların dostluğu anlamında turizm projelerini inşa edilebilir mali kaynaklar sunmaktadırlar. ICOR, istisnai durumlar için mümkün olan en kısa zaman içinde reservler oluşturmayı çabalamaktadır.

 

VIII. ICOR, 3. Dünya Konferans’ından buyana hem nicelik ama hem de özellikle nitelik bakımından büyümüştür ve şuanda tüm beş kıtadan 46 ülkeden 62 üye örgütlerine sahiptir. “Chinese Communists (MLM)”nin ICOR üyeliğine başvurmuş olduğu sevindirici haberi bu konferansa ulaştı.

 

IX. Bu konferans yeni bir ICC, ve de bir muhasebe denetlenmesini seçti. Yoldaş Monika Gärtner-Engel, MLPD, Almanya baş koordinatör ve yoldaş Sanjay, CPI/ML, Kızıl Yıldız, Hindistan, baş koordinatör yardımcısı olarak, keza mali sorumlu, hepsi bir çekimser oya karşın oybirliğiyle seçildi.

Bu konferans, ICOR’daki üyeliğin sona ermesi sorununa dair tüzükteki değişiklikleri yaptı.

ICOR çalışması için yetiştirme ile ilgili olarak bu dünya konferansı, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu/Batı Asya’dan üç kadın/erkek yoldaşın çalıştırılmasını onayladı.

 

X. Özellikle pratik koordinasyon ve işbirliğinin daha ileri geliştirilmesi ve ideolojik-siyasi çalışmanın derinleştirilmesiyle ilgili olarak: Mücadele günlerine dair çalışma hakkındaki deneyim değiş-tokuşu ve planlanması; üye örgütlerin kitleler içindeki aydınlatma kampanyasının devam ettirilmesine dair ve emperyalist dünya sistemi üzerine tartışma; Filistin kurtuluş mücadelesiyle eşsiz/benzersiz bir dayanışma gününün örgütlenmesine ilişkin ortak pozisyonların önceki tartışmasında ve hâlâ mevcut bulunan farklılıkların ve daha birçok şeyin daha açıklığa kavuşturulması.

ICOR, “Lenin’in 100 Yıllık Mirası”nı vesile alarak 2024’de onun geleceğe yön verici /yolgösterici mirası konusunda uluslararası teorik bir seminer düzenleyecektir! ICOR-üye örgütlerinin yıllık ülke raporları Aralık 2022’den itibaren ve diğer kıtasal ve bölgesel seminerler karşılıklı bilgilendirilmiş olmaya hizmet eder ve yaratıcı sonuçlar çıkarmayı mümkün kılar.

Bu ICC’ne, ayrıca sınıf mücadelesinin güncel yakıcı / canalıcı noktalarından ICOR’un hissedilirliğini yükseltmek ve ideolojik-siyasi çekişmenin diğer olanaklarını yaratmak görevi verilmiştir.

 

XI. Bu 4. Dünya Konferansı, d. y., siyasi tutuklularla ve takibat altındaki devrimcilerle dayanışmaya; Nepal parçalarının Hindistan tarafından işgal edilmesine karşı; Millenium Challenge Corporation’a karşı; Filistin kurtuluş mücadelesiyle dayanışmaya dair; Tunus’daki 25 Temmuz Halk Ayaklanmasıyla dayanışmaya dair; uluslararası gençliğin emperyalizm ve faşizme karşı çağrısı; George İbrahim Abdullah ile dayanışmaya dair; antikomünizme karşı; Batı-Sahra’nın bağımsızlığına dair; dünyadaki beslenme sorunu hakkında; Fransız emperyalizmi ve onun müttefiklerinin Sahel’i işgal etmesine karşı; Latin Amerika’daki sağ ve ultra sağ hükümetlere karşı anti emperyalist ve antifaşist birleşik cephenin inşa edilmesi üzerine; AB-emperyalizminin şovenist planlarına karşı; doğal hammaddelerin aşırı derecede sömürülmesine karşı; Shenzen’de tutuklanmış yoldaşlarla dayanışmaya ilişkin; mültecilerin öz örgütünün ve kıtaları aşırı /kıtalar üstü dayanışmanın örgüt biçimlerinin teşvik edilmesine dair; Hintli köylülerin kitle hareketiyle dayanışma hakkında; bir sağlık ve eğitim hakkı için ve bu söktörlerin özelleştirilmesine karşı; Rojava’ya Türk saldırganlığına karşı çeşitli kararlar çıkardı.

 

XII. Bu konferans çok uluslu bir organize birimi tarafından mükemmel bir şekilde örgütlenmişti. 6 ülkeden 84 yoldaş ile çok uluslu işbirliğinin yeni bir kalitesine ulaşıldı.

 

Bizler ICOR ile gurur duyuyoruz! Ve yönelimin, pratik koordinasyon ve işbirliğinin, güçlendirilmiş örgütlülüğün ve ideolojik-siyasi bir birlikteliğin devrimci kutbunun tüm üye örgütlerinin uygun büyük inisiyatifiyle donanmış olarak.

ICOR ile İleriye!

Kurtuluş, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm uğruna mücadele içinde İleriye!

Sosyalizme ve Komünizme Doğru İleriye!

Document Actions