Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) ICOR’un Uluslararası Koordinasyon Komitesi Olağanüstü Toplantısının bir açıklaması

(Turkish) ICOR’un Uluslararası Koordinasyon Komitesi Olağanüstü Toplantısının bir açıklaması

a. o. ICC of ICOR, 08.05.2022

 

Sosyalizm güçlerini güçlendirerek üçüncü dünya savaşını önleyelim!

 

Tarihte daha iki kez, dünya savaşları devrimlerle sona erdirilmiş ve sosyalist güçler bu savaşlardan da­ha güç­lü çıkmıştır:

Rusya, Ekim Devriminden hemen sonra barış ilan etti ve Almanya’daki Kasım Devrimi, Bi­rinci Dün­ya Sa­vaşını sona erdirdi. Sosyalist Sovyetler Birliği ve onun Kızıl Ordusu, Avrupa’da Hitler fa­şiz­mine ve As­ya’da Japonya’ya karşı kazanılan zaferde belirleyici bir rol oynayıp, böylece İkinci Dün­ya Sa­va­şı’nın so­na ermesini sağladı. Çin Devriminin zaferinden sonra, insanlığın üçte biri ka­pi­ta­list sömürü ve bas­kı­dan kurtarılmış oldu.

 

Em­per­yalistler şimdi bir üçüncü dünya savaşının hazırlığını yapıyorlar. Biz bu tehlikeli durumu dün­ya sos­ya­list devriminin hazırlanması görevinde değerlendirmek için kabul ediyoruz.

 

ICC, bir daha önemle belirtmektedir ki:

İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihte eşi benzeri görülmemiş bu olağanüstü durumda ICOR, ulus­larara­sı ko­or­dinasyon ve işbirliğine ilişkin üstlendiği görev ve hedefleri daha büyük azimle ele alma ve ay­nı za­man­da ideolojik ve politik fikir birliğini sağlama çabalarını yoğunlaştırma yükümlülüğünü ka­bul­len­mek­te­dir:

 

 • Durumun yeni niteliğinin her türlü hafife alınmasına karşı ICOR saflarında fikir birliğine varalım. Em­per­ya­list dünya sisteminin, bütün dünyayı kapsayan ekonomik, siyasi, ekolojik ve askeri bir bu­nalımın ha­kim ol­du­ğu ve emperyalizmin devrimle aşılmasını gerektiren hızlanmış bir is­tik­rarsızlaşma aşa­ma­sına girdiği tezi üzerine tartışma yürütelim.

 • Tüm ICOR örgütleri içinde, her ülkenin kendi koşullarına uygun bir biçimde, dünya savaşı teh­li­ke­sine, kü­re­sel çevre felaketine, kitlesel işsizliğe ve yoksulluğa ve faşizm tehlikesine karşı aktif di­renişte dün­ya dev­ri­mini hazırlama sürecini güçlendirme olanaklarını kullanmak yönünde tar­tış­ma ve özdeğişim yü­rütelim.

 • Hem NATO/AB hem de Rusya’nın birer emperyalist grup oluştuğu bilincinde olup, güçlerimizi iki gru­bun doğ­rudan karşı karşıya gelmesiyle ciddileşen dün­ya savaşı tehlikesine karşı mücadele üze­rin­de yo­ğun­laş­tı­ralım. ABD dünyanın esas savaş kışkırtıcısı ve bütün halkların düşmanı olsa da, Rus­ya’yı, daha za­yıf em­per­yalist güçtür diye savunmak için hiçbir bir neden olmaz.

 • Aynı zamanda, bu odak noktasının dışında karşı-devrimci emperyalist, emperyal ve sömürgeci sal­dı­rı­la­rın diğer unsurlarını da unutmayalım: örneğin Kürdistan’a karşı Türkiyenin veya siyonist İs­ra­il‘in Filistin kur­tuluş mü­ca­de­lesine saldırıları, Afganistan’da meydana geldiği gibi her tür­lü de­mok­rasi ve öz­gür­lük mücadelesi, bir de Güney Çin Denizinde oluşan odak noktası v.s.

 • Çabalarımızı, tüm postmodernist düşmanlıklara karşı özellikle işçi sınıfının önder rolüne odak­la­ya­lım. İş­çi sınıfı sosyalizm mücadelesinin yeniden yükselişinin, militaristleşmeye karşı ve barış için dün­ya ça­pın­da yeni oluşmakta olan aktif bir direniş hareketinin öncü gücü ve bel kemiğidir. Biz par­ti­lerimizde, iş­çi sınıfı içindeki çalışmaların son yıllarda kısmen hafife alınmış olması üze­ri­ne yü­rü­tü­len eleştiri ve özeleştiri sürecini teşvik ediyoruz.

 • Kadın kitlelerinin eşitlik, özgürlük, yaşam hakkı ve kadınların kurtuluşu için büyüyen mücadelesi kar­şı­sında devrimci güçlerin kadın kitlelerini sosyalizme kazanmasının ivediliği de artmaktadır.

 • Sadece iddia edilen ile gerçekte yapılan pratik arasındaki farklılıklar ne varsa ortadan kal­dı­rıp, ICOR’un yükselen sorumluluğunu yerine getirmesi için dünyanın tüm kıtalarında çalışalım: pro­tes­to ey­lem­le­ri, gösteri yürüyüşleri ve grevlerinde işçiler ve kitleler arasında koordine eden ve ör­güt­leyen ça­lış­malar yü­rütelim; örgütlerin imkanlarına göre sınırötesi dayanışma ve mücadele ey­lem­leri dü­zen­le­ye­lim.

 • Miadı dolmuş emperyalist dünya sistemi ve sosyalizmin görünürde olan perspektifi hakkında bi­linç­len­di­rici bir etkide bulunmak için, kitlelerin, anti-komünizm, oportünizm veya sosyal-şo­ve­nizm gibi bur­ju­va ideolojisinin tüm etkilerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olan geniş bir kit­le­sel tartışma yü­rü­te­lim.

 • Partilerimizin inşasını hızlandıralım.

 • Tüm zorluklara rağmen anti-emperyalist ve anti-faşist birleşik cepheyi inşa etmek için var gü­cü­müz­le ça­lışalım.

 • Uluslararası devrimci hareketin yeniden oluşumunun ve yeni yönelimin verdiği güç ve ola­nak­lar­dan ya­rarlanalım. ICOR kendi net pozisyonları ve kararlarıyla, artık kendi çevremizin çok öte­sin­de bir et­ki­ye ve itibara sahiptir. Eski ve görünüşte güçlü olan güçler dağılıyor, yeni güçler ICOR’u yön gösterici ola­rak görüyor; önemli işçi mücadeleleri yürüten sendikalar ve siyasi örgütler yeni it­tifak arayışındalar. (Ba­zen beraberinde bölünmeler getiren) sosyal-şovenist pozisyonlar hakkında açık­lık kazanma sü­reç­le­rin­den devrimci yola devam eden güçler de çıkar.

 • Şimdiye kadar esas olarak teorik sorunlar olarak tartıştığımız şeyler, durumun niteliksel olarak de­ğiş­me­si yüzünden günümüzde gerçek bir küresel siyasi sorun haline geliyor. Bunu doğru de­ğer­len­di­rip de­ğer­lendirmememiz, doğru strateji ve taktik geliştirip geliştiremememizi belirler. Rusya’nın em­peryalist bir güç olarak değerlendirilmesi gibi önemli görüş farklılıklarının üstesinden gelmek için yoğun bir şe­kil­de çalışalım.

 

Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi bir Avrupa meselesi değildir. Tüm dünya üzerinde etki yapmakta ve ge­le­cekte daha da sert etkiler bırakacak. Hele nükleer savaş tehlikesini, küresel çevre felaketini, gı­da ve aç­lık krizlerini bir düşünelim.

 

Ukrayna’daki enflasyon ve hasat kayıpları, küresel açlık ve gıda krizini önemli ölçüde şid­det­len­di­recektir.

 

Bu durumda, pratik koordinasyonumuz ve işbirliğimizi ve ICOR saflarında durumla ilgili fikir bir­li­ği­ni da­ha da güçlendiriyoruz. Kıtasal koordinasyonlar gerçek çalışma organları haline gelmelidir. Ka­rar­laş­tır­dığımız çalışma programımızı söz ve eylemde geliştiriyor, uygulanması için mücadele edi­yoruz:

 

15 Mayıs

Online miting: Anti-emperyalist ve antifaşist birleşik cephenin can alıcı ge­rek­liliği

6 Ağustos

Faşizm ve Savaşa Karşı ICOR Mücadele Günü (nükleer savaş tehlikesi ve nükleer enerji üretiminin yeniden canlanıp genişletilmesi konusu özellikle ele alınacak)

 

 

26 Ağustos

ICOR Kadın KonferansıFehler: Referenz nicht gefunden

26-28 Ağustos

40 Yıl MLPD kutlamalarına katılma olanağı

Yeni öneri:

29 Ağustos

SeminerFehler: Referenz nicht gefunden

Sosyalizm güçlerini güçlendirerek üçüncü dünya savaşını önleyelim!

1 Eylül

Faşizm ve savaşa karşı ICOR mücadele günü (bu kez tüm dünyada düzenlenecek)

3-10 Eylül

Tunusta taban kadınlarının Dünya Kadın Konferansı

12 Kasım

ICOR Çevreyi Kurtarma Mücadele Günü

Ulus­larara­sı bir ICOR delegasyonu (7-18 Kasımda) Mısırda düzenlenecek COP 27yi protesto eylemlerine katılacak.

26 Kasım

Filistinle Dayanışma Günü

 

Document Actions