Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2023 / (Farsi) قوانین کار جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی

(Farsi) قوانین کار جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی

اسناد جبهۀ متحد-کنگرۀ جهانی، بازبینی‌شده در مارس 2021

 


قوانین 1-5 به وضعیت تا زمان جلسۀ 28/03/2021 مربوط می‌شود
قانون 1. به عنوان آغازگران «جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی» (از این پس «جبهه» یا «جبهۀ متحد»)، «اتحادیۀ بین‌المللی پیکار خلق‌ها» (ILPS) و «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ICOR) می‌بایست فراخوان فوق را صادر کرده و سایر تشکل‌های بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی را برای پیوستن به جبهه دعوت کنیم.
«جبهۀ متحد» باید جنبشی از سازمان‌های متحد بدون سانترالیسم دموکراتیک و دَم‌ودستگاه پرخرج و هزینه‌بر باشد.
قانون 2. برای مرحلۀ اول - به عنوان مثال تا نیمۀ اول سال 2020 - یک «کمیتۀ مشورتی موقت» متشکل از سه نماینده از ICOR و سه نماینده از ILPS خواهد بود.
در پایان دورۀ گذار، «کمیتۀ موقت» باید حسابرسی ارائه دهد. طرحی پیشنهادی برای ترکیب «کمیتۀ مشورتی» باید ارائه شود، که عدالت را در مورد ترکیب مطمئناً گسترش‌یافته تا آن زمان رعایت کند.
قانون 3. «کمیتۀ مشورتی موقت» می‌بایست درخواست‌ها را برای مشارکت افراد، تشکل‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در هر بخش اجتماعی یا مقیاس جغرافیایی که با فراخوان و قوانین جبهه موافق باشند اعلام، دریافت و تأیید کند. همۀ شرکت‌کنندگان «جبهه»، از جمله کسانی که در «کمیته» دارای نماینده هستند، می‌بایست وابستگی‌شان را خودشان تعریف کنند.
قانون 4. اعلامیۀ مشارکت در «جبهۀ متحد» باید تا 31 مارس 2020 به ILPS و ICOR گزارش شود. این اعلامیه‌ها می‌تواند حاوی طرح‌های پیشنهادی برای بهتر شدن اسناد، درخواست همکاری در «کمیتۀ مشورتی» و پیشنهادها و اقداماتی باشد که باید توسط «کمیتۀ مشورتی» به انجام برسد.
قانون 5. وظایف «کمیتۀ مشورتی موقت» عبارتند از:
• انتشار «فراخوان» و «قوانین» پیشنهادی؛ در مورد قوانین، باید بین بخش‌هایی از قوانین که بین ICOR و ILPS مورد اجماع هستند و بخش‌هایی از قوانین که هنوز هم برای رسیدن به وضوح نهایی نیاز به کار دارند، تفاوت قائل شد.
• عضوگیری برای «جبهۀ متحد» بر اساس اسناد
• جمع‌آوری طرح‌های پیشنهادی برای بهتر شدن اسناد
• گشودن بحث در رابطه با تفاوت‌ها
• پیشنهاد کردن اسناد نهایی شامل طرح‌های پیشنهادی برای بهتر شدن و مباحثه
• تدارک درخواست‌ها برای «کمیتۀ مشورتی»
• سازماندهی روشی دموکراتیک برای ترکیب «کمیتۀ مشورتی»
• برنامه‌ریزی برای ایجاد و راه‌اندازی «جبهه» که تا قبل از پایان ژوئن 2020 انجام خواهد شد.
• تعریف و تشریح فرآیند دعوت و روش‌های فاروم راه‌اندازی؛ پیشنهاد شده‌است که مجمع راه‌اندازی می‌تواند در آخرین هفتۀ ماه مه 2020 در ترکیب با یک هفته اقدامات جهانی ضدامپریالیستی برگزار شود.
قانون 6. اولین جلسۀ «کمیتۀ مشورتی» در حین ایجاد/راه‌اندازی «جبهه» در مورد اجرای «فراخوان» و «قوانین» تصمیم‌گیری می‌کند، روش‌های کار را با جزئیات بیشتر در نظر می‌گیرد و یک نام کوتاه جذاب اتخاذ می‌کند. مشارکت‌های بیشتر در «جبهه» توسط «کمیتۀ مشورتی» مورد تأیید قرار می‌گیرد. نمایندگان تشکل‌های بین‌المللی مذکور که با «فراخوان» و «قوانین» موافق باشند، «کمیتۀ مشورتیِ» «جبهه» را تشکیل خواهند داد.
اعضای «کمیتۀ مشورتی» می‌بایست به تعداد ده تا پانزده نماینده از تشکل‌های بین‌المللی مذکور محدود شود.

نمایندگان تعیین‌شده از سازمان‌های مهم ملی و افراد برجسته، طبق قوانین مشخصی که در آینده به تصویب خواهد رسید، می‌توانند به دعوت «کمیتۀ مشورتی» (که از این پس «کمیته» نامیده می‌شود) در جلسات «کمیته» به عنوان ناظر شرکت کنند.
قانون 7. سِمَت مسئولیت ریاست «کمیته» که با عنوان «رئیس» شناخته می‌شود باید در فواصل زمانی مشخص تغییر کند. اولین «ریاست» به مدت یک سال بین ILPS و ICOR مشترک خواهد بود. پس از آن، هر دو سال یک بار بر اساس حروف الفبای نام تشکل‌های بین‌المللی تشکیل‌دهندۀ «کمیته» در میان اعضای فعلی چرخش می‌یابد.
قانون 8. اهداف و مقاصد کمیته:
الف. گردهم آوردن تشکل‌های ضدامپریالیستی و دمکراتیک در هر مقیاس یا در هر زمینۀ فعالیت که با فراخوان فوق‌الذکر مبنی بر ایجاد «جبهه» موافق باشند؛
ب. تشویق، تسهیل و ترویج وحدت میان آن‌ها از طریق همکاری عملی و نیز رایزنی و اجماع در مورد مسائل؛
ج. صدور بیانیه در مورد مسائل و فراخوان برای اقدامات و کمپین‌های هماهنگ؛
د. تشویق به ایجاد پلاتفورم‌های موضوعی برای هماهنگی و اقدام در داخل «جبهۀ متحد»، به عنوان مثال زنان، کارگران، بومی‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و غیره، در صورت نیاز.
قانون 9. کمپین‌ها و اقدامات «جبهه» که می‌بایست مورد موافقت «کمیته» قرار بگیرد شامل موارد زیر خواهد بود: طرفداری، پژوهش، انتشارات، کنگره‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و اقدامات اجتماعی و سیاسی.
قانون 10. نمایندگان در «کمیته» می‌بایست با هزینۀ مربوطۀ خودشان در جلسات «کمیته» شرکت کنند. تشکل‌های مورد نمایندگی آن‌ها، مسئول جمع‌آوری منابع برای کمپین‌ها و اقدامات در حوزۀ مربوطۀ خود خواهند بود. اگر هزینه‌ها به صورت مشترک انجام شود، به طور متناسب تقسیم می‌شود.
قانون 11. جلسات منظم «کمیته» بایستی حداقل سالی یک بار با حضور فیزیکی اکثریت اعضا تشکیل شود. جلسات به موقع «کمیته» در مورد هر موضوع فوق‌العاده‌ای که حداقل توسط اکثریت اعضا پیشنهاد شود، می‌بایست از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شود.
قانون 12. می‌بایست هیئتی به عنوان هماهنگ‌کننده وجود داشته‌باشد که توسط آن تشکل بین‌المللی تدارک دیده می‌شود که «ریاستِ» وقت نمایندۀ آن باشد. جلسات سالانه نیز توسط سازمانی میزبانی می‌شود که در آن زمان «ریاستِ» وقت از آن سازمان باشد.
قانون 13. «ریاست» آگاهی و رایزنی به موقع در میان همۀ اعضای «کمیتۀ مشورتی» را تضمین می‌کند و نامه‌های آگاهی‌دهندۀ «کمیته مشورتی» را به طور منظم برای همۀ شرکت‌کنندگان در «جبهۀ متحد» ارسال می‌کند. همۀ شرکت‌کنندگان در «جبهۀ متحد» حق دارند طرح‌های پیشنهادی به کمیته ارائه کنند و به همان شیوه پاسخ دریافت کنند.
قانون 14. همکاری با احترام متقابل و فرهنگ دموکراتیک مباحثه و گفتگو همراه است و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شوند. تشکل‌ها می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که آیا در فعالیت‌های تصمیم‌گیری‌شده شرکت کنند یا خیر. در صورت تأیید مشارکت، باید همکاری به شکلی قابل اعتماد دنبال شود.
قانون 15. کمیته در پایان هر دورۀ مهم، حداقل هر دو سال یک بار (به استثنای سال اول «رؤسا»ی مشترک)، فراخوان فارومی را برای ارائۀ گزارش کار خود و ارائۀ طرح‌های پیشنهادی به منظور توسعۀ بیشتر کار «جبهه» و در صورت لزوم ساختارها (از جمله مقررات تمدید) اعلام می‌کند. «کمیتۀ مشورتی» بر اساس بحث‌های صورت‌گرفته در این فاروم اقدام به انجام بحث‌های بیشتر و نتیجه‌گیری خواهد کرد. تمدید عضویت می‌تواند در آخرین جلسۀ «کمیته مشورتیِ» در حال پایان انجام شود و در صورتی که اکثریت به دست آمده باشد، امکان تعویض یک سوم اعضا وجود دارد.

Document Actions